Een trans­for­ma­tie naar duur­za­me voed­sel­pro­duc­tie in de stad ver­eist een beter cir­cu­lair nutri­ën­ten­be­heer. Ste­de­lijk orga­nisch afval bevat rele­van­te nutri­ën­ten en orga­nisch mate­ri­aal, maar momen­teel wordt slechts 4% van de stik­stof (N) en fos­for ℗ in ste­de­lij­ke bron­nen gere­cy­cled. Een van de recy­cling­me­tho­den is het com­pos­te­ren van ste­de­lijk afval voor de ste­de­lij­ke tuin­bouw. In deze stu­die zijn zeven com­post­soor­ten geka­rak­te­ris­teerd van ver­schil­len­de ste­de­lij­ke afval­stro­men.