Blad­kleu­ren ver­be­te­ren ont­span­ning en emo­ti­o­ne­le sta­tus van uni­ver­si­teits­stu­den­ten uit ver­schil­len­de lan­den.De the­ra­peu­ti­sche voor­de­len van het zien van plan­ten heb­ben steeds meer aan­dacht gekre­gen in stress­vol­le moder­ne samen­le­vin­gen, maar evi­den­ce-based stu­dies over hoe fysi­o­lo­gi­sche en emo­ti­o­ne­le toe­stan­den van indi­vi­du­en van ver­schil­len­de nati­o­na­li­tei­ten ver­an­de­ren bij het zien van ver­schil­len­de blad­kleu­ren zijn beperkt. De stu­die werd uit­ge­voerd om de fysi­o­lo­gi­sche en psy­cho­lo­gi­sche voor­de­len van blad­kleu­ren als visu­e­le sti­mu­li te onder­zoe­ken. Het expe­ri­ment  werd uit­ge­voerd met behulp van vijf gebla­der­te­kleu­ren, waar­on­der groen, licht­groen, groen-geel, groen-rood en groen-wit. Een sig­ni­fi­can­te daling van de oxy-Hb con­cen­tra­tie in de fron­ta­le kwab werd geas­so­ci­eerd met het bekij­ken van groe­ne en groen-wit­te plan­ten door de Japan­se deel­ne­mers en met het bekij­ken van licht­groen en groen-geel door de Egyp­ti­sche deel­ne­mers. Deel­ne­mers besteed­den hoge­re fixa­tie­num­mers en lan­ge­re duur aan deze kleu­ren. De bevin­din­gen geven aan dat het bekij­ken van deze plan­ten­kleu­ren posi­tief werd geas­so­ci­eerd met fysi­o­lo­gi­sche ont­span­ning. Boven­dien wer­den deze kleu­ren geas­so­ci­eerd met meer posi­tie­ve gevoe­lens, zoals kalm­te, com­fort en natuur­lijk­heid. Daar­om kan de aan­we­zig­heid van deze kleu­ren in ruim­tes posi­tie­ve effec­ten heb­ben op ont­span­ning en emo­ti­o­ne­le sta­tus.