Als het groen meer­de­re gebruiks­func­ties heeft, is het belang­rijk dat die goed samen­gaan en bij de gebrui­kers van de diver­se func­ties niet tot con­flic­ten lei­den. Bevor­der een lan­ge ver­blijf­tijd; dit ver­groot de kans op toe­val­li­ge ont­moe­tin­gen. Denk bij­voor­beeld aan bank­jes rond een cen­tra­le plek in het groen waar iets te bele­ven valt, zoals een water­ele­ment.