Ste­de­lij­ke groe­ne ruim­ten kun­nen de men­se­lij­ke gezond­heid en het wel­zijn ver­be­te­ren. Groe­ne ruim­ten kun­nen ech­ter ook aller­ge­ne pol­len uit­sto­ten en deze kun­nen ast­ma, aller­gi­sche aan­doe­nin­gen en infec­ties van de lucht­we­gen ver­oor­za­ken. Hoe allergierisico’s in groe­ne ruim­ten kun­nen wor­den gewij­zigd door mili­eu­ver­an­de­rin­gen is nog steeds niet alge­meen begre­pen. Deze stu­die ana­ly­seer­de de boom­in­ven­ta­ri­sa­tie­ge­ge­vens van 18 ste­de­lij­ke groen­zo­nes (5940 bomen; 278 taxa; 93 ha) in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest, Bel­gië.