Een aan­trek­ke­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving is voor gro­te inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven een van de afwe­gings­fac­to­ren bij de loca­tie­keu­ze voor een nieuw te ope­nen ves­ti­ging. Groen speelt voor de aan­trek­ke­lijk­heid van de woon- en werk­om­ge­ving een belang­rij­ke rol.