Een van de ern­stig­ste klimaatrisico’s die naar ver­wach­ting alle ste­den kan tref­fen, houdt ver­band met storm­wa­ter. Deze stu­die pre­sen­teert een holis­ti­sche en dyna­mi­sche plan­nings­me­tho­de — de Extre­me Wea­ther Lay­er (EWL) — die het moge­lijk maakt het effect te ana­ly­se­ren van een enke­le ont­wik­ke­ling (bij­voor­beeld het ver­har­den van een grind­par­keer­plaats met asfalt of het ver­an­de­ren van een stuk ste­de­lijk groen in een win­kel­cen­trum) op de pres­ta­ties van het ste­de­lijk afwa­te­rings­sys­teem en daar­mee op het over­stro­mings­ri­si­co van het hele stroom­ge­bied.