De pano­ra­mi­sche index voor groen uit­zicht (PGVI) is een opko­men­de index voor ste­de­lijk groen, die de laat­ste jaren de aan­dacht van onder­zoe­kers trekt. Het biedt een kwan­ti­ta­tie­ve metho­de voor het weer­ge­ven van ech­te gevoe­lens over groen in ste­de­lij­ke gebie­den. De PGVI moet wor­den bere­kend uit data­sets, die kun­nen wor­den gere­a­li­seerd door kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie (AI) tech­nie­ken. Goed ste­de­lijk groen kan nor­maal ver­deeld zijn, wat ook een metho­de biedt voor groen­clas­si­fi­ca­tie. De cru­ci­a­le fac­to­ren die de PGVI beïn­vloe­den zijn de bomen. Dich­te lage bomen met gro­te krui­nen heb­ben een zeer posi­tie­ve invloed.