Waar vind je een dak­tuin van 25.000 m² ?

Een dak­tuin van 2,5 ha boven­op de par­keer­ga­ra­ge, een tro­pi­sche bin­nen­tuin bij de entree en 26 eta­ges plan­ten­bak­ken ach­ter de gla­zen gevel? Aan groen geen gebrek! Het nieu­we kan­toor van het Euro­pean Patent Offi­ce in Rijs­wijk is een spec­ta­cu­lair voor­beeld van groen en natuur­in­clu­sief bou­wen. In het gebouw wer­ken ca. 1850 patent­des­kun­di­gen uit alle lan­den van de EG. ‘Meer natuur in de stad’ en ‘een groe­ne werk­om­ge­ving voor de mede­wer­kers’ was de opdracht aan de archi­tect. Het 107 m hoge pand is in vier jaar gebouwd. De ope­ning werd in de zomer van 2018 ver­richt door Koning Wil­lem Alexan­der.
De dak­tuin is vorm­ge­ge­ven als een kunst­ma­tig land­schap met zicht­ba­re dijk­jes als ver­ho­gin­gen op de beton­con­struc­tie. Omdat bij de aan­leg zee­klei uit de bodem is gebruikt, sluit de natuur­ont­wik­ke­ling direct aan op de omge­ving. Iede­re dijk heeft zijn eigen spe­ci­fie­ke beplan­ting. Zo is er een bij­en- en een vlin­der­dijk. In de val­lei­tjes foe­ra­ge­ren vogels. De gro­te water­par­tij­en die de dijk­jes door­bre­ken, geven de tui­nen een natuur­lijk karak­ter. Lan­ge lij­nen ver­bin­den de ver­schil­len­de onder­de­len met elkaar. Bij de plan­vor­ming voor de nieuw­bouw in 2014 werd het dak­land­schap gekoes­terd als waar­de­vol land­schap­pe­lijk ele­ment. Bij­zon­der is de dub­bel­wan­di­ge gevel. Op 6 m van de gevel is langs de lan­ge zij­den van het gebouw een gla­zen wand aan­ge­bracht. Een second skin. Daar­ach­ter is een con­struc­tie gebouwd waar­door er plan­ten­bak­ken van 8,50 x 1,60 m tot aan de 26e ver­die­ping kon­den wor­den geplaatst! Hier­door wordt de kwa­li­teit van het bin­nen­kli­maat ver­be­terd met een bin­nen­tuin die zorgt voor natuur­lij­ke ven­ti­la­tie. De beplan­ting bestaat onder ande­re uit ver­schil­len­de soor­ten sedum, cac­tus­sen, suc­cu­len­ten en ande­re (tro­pi­sche) plan­ten.
Dak­land­schap­pen bie­den nieu­we kan­sen voor de ont­wik­ke­ling van de natuur in een ste­de­lijk mili­eu. Met de goe­de beplan­ting dra­gen ze bij aan het afvan­gen van fijn­stof. Een dak­tuin kan veel regen­wa­ter ber­gen. De gelijk­ma­ti­ge ver­dam­ping voor­komt boven­dien hit­te­stress in dicht bebouw­de gebie­den. Het zijn koel­te-eilan­den die ook bij­dra­gen aan het vast­leg­gen van CO2. Als gebruik wordt gemaakt van bodem en beplan­ting uit de buurt, kan een dak­tuin uit­groei­en tot een vol­le­dig in de omge­ving geïn­te­greerd micro­land­schap. Deze nieu­we land­schaps­vorm vormt een bij­zon­de­re plek voor de ont­moe­ting van mens en natuur.
Meer infor­ma­tie: https://www.copijn.nl/projecten/european-patent-office/
Met dank aan  Copijn, Utrecht voor de foto’s