‘Ver­bor­gen’ en groen jaren 70 hotel opent in Amster­dam 

Ont­span­nen in een hotel in de brui­sen­de hoofd­stad van ons land, maar toch met een groen uit­zicht? Dat kan van­af deze maand op de nieuw­ste loca­tie van Hotel V. Op de Fizeau­straat in Amster­dam heeft een jaren 70 pand, ont­wor­pen door de gere­nom­meer­de archi­tect Piet Zanstra, na 12 jaar leeg­stand een nieuw leven gekre­gen.
Mir­jam Espi­no­sa, Desig­ner & Co-Eige­naar, ver­telt: “Ons vier-en-een-half-ster­ren­ho­tel heeft al een schit­te­rend uit­zicht op de Amstel-sky­li­ne en de net aan­ge­leg­de dak­tui­nen maken dit nog mooi­er. Daar­naast leve­ren we hier­mee een bij­dra­ge aan de esthe­ti­sche waar­de van het gebouw en dra­gen we ons steen­tje bij om de water­pro­ble­ma­tiek in de stad tegen te gaan.”
Hotel V: From Amster­dam with loVe 
Het gebouw aan de Fizeau­straat is het der­de Amster­dam­se pand dat Hotel V nieuw leven inblaast. Het modern inge­rich­te fami­lie­ho­tel met een knip­oog naar de jaren 70 wordt gerund door 12de gene­ra­tie Amster­dam­mers met pas­sie voor de stad en de wens om dit te delen met gas­ten. “Wij wil­len bij­zon­de­re en ‘ver­bor­gen’ loca­ties in de stad weer tot leven te bren­gen en een bij­dra­ge leve­ren aan de direc­te omge­ving. Hotel V fizeau­straat staat in het door toe­ris­ten nog niet ont­dek­te Amstel­dorp (Amster­dam Oost). Een unie­ke en groe­ne wijk, waar een hotel met dak­tuin hele­maal tot zijn recht komt”, aldus Espi­no­sa.
Groe­ne stads­da­ken
Van Doorn Dak­spe­ci­a­list en BTL Rea­li­sa­tie ver­zorg­den de inrich­ting en de rea­li­sa­tie van de dak­tui­nen. “Op de eer­ste twee niveaus zijn natuur­lij­ke groe­ne dak­tui­nen aan­ge­legd, bestaan­de uit ver­schil­len­de plan­ten, waar­on­der (blauw) scha­pengras, eik­blad­va­ren, laven­del en diver­se soor­ten Sedum”. Aan het woord is Arie Bal, ves­ti­gings­ma­na­ger bij BTL. “Neder­land heeft in de laat­ste maan­den erva­ren wat de gevol­gen van water­over­last zijn. Zeker in het ste­de­lijk gebied lig­gen nog vele vier­kan­te meters dak die, mits groen inge­richt, een sub­stan­ti­ë­le bij­dra­ge kun­nen leve­ren aan water­ber­ging/-afvoer. Niet voor niets wil de gemeen­te Amster­dam 50.000 m² aan groe­ne daken erbij.“ De dak­tui­nen zijn nu net aan­ge­plant, maar de komen­de maan­den gaat de beplan­ting groei­en en bloei­en, en kun­nen gas­ten van het prach­ti­ge groe­ne stads­ge­zicht genie­ten.
Bron: hospitality-management.nl