De duur­za­me weg van de Nij­me­ge­na­ren

Voor het eerst heeft in janu­a­ri 2018 een Neder­land­se stad de titel ‘Green Capi­tal Award 2018’ weten te bemach­ti­gen. Het klei­ne maar dicht­be­volk­te Nij­me­gen is door de Euro­pe­se Com­mis­sie uit­ge­roe­pen tot ‘De Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa’. Wat maak­te dat deze Gel­der­se stad terecht is geko­men in het rij­tje van eer­de­re win­naars: Essen, Lju­bl­ja­na, Bris­tol, Copen­ha­gen, Nan­tes, Vito­ria-Gas­teiz, Ham­burg en Stock­holm?
De Gel­der­se stad heeft de ambi­tie om de Nij­me­ge­naars met elkaar te ver­bin­den door de gemeen­te samen te laten wer­ken met bedrij­ven en inwo­ners aan maar liefst 282 pro­jec­ten voor een groen en duur­zaam Nij­me­gen. Deze pro­jec­ten zijn ver­deeld over de vijf kernthema’s die in 2018 lei­dend zijn. De kernthema’s zijn: 1. Samen gezond en groen, 2. Blij met zon en wind, 3. Leven met water, 4. Alles is van waar­de en 5. Duur­zaam op weg.
Nij­me­gen is met ‘Duur­zaam op weg’ een voor­beeld­stad voor duur­za­me mobi­li­teit. In 2016 werd de stad door de Fiet­sers­bond uit­ge­roe­pen als dé fiets­stad van Neder­land. Het doel is om 20 kilo­me­ter aan extra snel­fiets­pa­den te rea­li­se­ren. Daar­mee is Nij­me­gen opge­teld met de hui­di­ge 60 kilo­me­ter flink op weg om de duur­za­me mobi­li­teit te ver­gro­ten. De snel­fiets­pa­den wor­den veel gebruikt. Maar liefst 65% van het Nij­mee­g­se woon-werk­ver­keer maakt gebruik van deze snel­fiets­pa­den.
Ook de groe­ne wan­del­rou­te van Nij­me­gen draagt even­eens bij aan duur­za­me mobi­li­teit. De 20 kilo­me­ter lan­ge rou­te gaat langs de ‘groe­ne hot­s­pots’ van de stad: het Rivier­park en de Stads­waard. Ook gaat deze rou­te langs het bezoe­ker­spa­vil­joen Green Capi­tal. Dit pavil­joen biedt een over­zicht van de groe­ne en duur­za­me acti­vi­tei­ten die in 2018 cen­traal staan in Nij­me­gen.
De Euro­pe­se Com­mis­sie was zeer onder de indruk van de toe­komst­plan­nen van Nij­me­gen. De stich­ting ‘De Groe­ne Stad’ hoopt dat veel ste­den in Neder­land geïn­spi­reerd wor­den door De Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa.
 
Bron­nen
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/
https://www.volkskrant.nl/buitenland/van-de-smerigste-stad-van-europa-naar-de-groenste-de-duitse-industriestad-essen-kreeg-het-voor-elkaar~a4573951/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Nijmegen_EGCA2018_Brochure_NL.pdf
https://greencapital2018.nl/groene-routes/
http://www.stadszaken.nl/klimaat/gebiedsontwikkeling/1390/nijmegen-european-green-capital-2018
https://www.trouw.nl/home/in-nijmegen-moet-de-burger-verder-klimmen-op-de-duurzaamheidsladder~a0a2d8d9/
https://www.gva.be/cnt/dmf20180216_03361317/deze-stad-is-dit-jaar-groene-hoofdstad-van-europa