Apel­doorn ver­groent de bin­nen­stad

De func­tie van onze bin­nen­ste­den is de laat­ste jaren aan het ver­an­de­ren. Steeds meer men­sen bestel­len hun bood­schap­pen en kle­ding onli­ne, waar­mee het inter­netwin­ke­len een gro­te con­cur­rent is gewor­den van de loka­le mid­den­stand. Om de con­cur­ren­tie tegen­stand te kun­nen bie­den, zul­len bin­nen­ste­den dus hun best moe­ten doen om aan­trek­ke­lijk te blij­ven. Dat bete­kent dat naast een com­pleet aan­bod van win­kels, ook leu­ke ter­ras­sen en een ver­zorg­de, groe­ne omge­ving. Win­ke­len in de bin­nen­stad als een dag­je uit, zul­len we maar zeg­gen.
Een stad die al erg ver is met die omslag in het den­ken, is de stad Apel­doorn. Wet­hou­der Olaf Prin­sen, met onder ande­re ont­wik­ke­ling van de bin­nen­stad en duur­zaam­heid in zijn por­te­feuil­le, ver­telt over de manier waar­op Apel­doorn haar bin­nen­stad met inzet van groen aan­trek­ke­lij­ker heeft gemaakt.
Prin­sen: “De komen­de jaren inves­te­ren we veel in onze bin­nen­stad. Niet alleen door de bestra­ting te ver­van­gen, maar ook door de instel­ling van een gevelfonds. Eige­na­ren kun­nen een klei­ne sub­si­die krij­gen om his­to­ri­sche gevels te her­stel­len. Daar­naast pro­be­ren we bij het her­in­rich­ten van de stra­ten zoveel moge­lijk bomen te plaat­sen, wat nog niet altijd gemak­ke­lijk is door de beka­be­ling en der­ge­lij­ke onder de grond. Op de plek­ken waar het echt onmo­ge­lijk is om te plan­ten, wor­den gro­te pot­ten met plan­ten of bomen geplaatst’’.
Stuk­ken braak­lig­gen­de grond wor­den zoveel moge­lijk omge­to­verd tot stuk­jes groe­ne recre­a­tie­ruim­te. Denk hier­bij bij­voor­beeld aan het “Bon­go” parkje, bij de Apel­door­ners bekend door het beeld van de goril­la uit de Apen­heul dat er tus­sen het groen staat.
Prin­sen ver­telt dat de reac­ties van zijn stad­ge­no­ten erg posi­tief zijn: “Het is goed om te zien dat waar eerst nog een stuk braak­lig­gend ter­rein met een hek erom­heen lag, nu een groe­ne plek is geko­men waar buurt­be­wo­ners veel en graag gebruik van maken”.
Wat staat er qua groen in de stad nog op de plan­ning in Apel­doorn? “Veel”, ver­telt de wet­hou­der. “Niet alleen in de bin­nen­stad wordt het groe­ner. Ook onze stads­ran­den, die natuur­lijk al groen zijn, wil­len we beter gaan gebrui­ken en ver­bin­den aan elkaar. Zo wordt het ima­go van Apel­doorn, dat al vrij groen is door de lig­ging in de bos­sen, nog groe­ner”.
Dat groen voor het Apel­doorn­se col­le­ge hoog op de pri­o­ri­tei­ten­lijst staat, moge dui­de­lijk zijn. Zo wordt in het col­le­ge­ak­koord nadruk gelegd op de toe­ge­voeg­de waar­de van groen op ande­re beleids­ter­rei­nen. Dit is een gevolg van het docu­ment “Groen ver­bindt”, een ini­ti­a­tief waar wet­hou­der Prin­sen namens de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten de trek­ker van is. Daar­naast is Apel­doorn één van de eer­ste gemeen­ten die bij groe­ne inves­te­rin­gen het TEEB instru­ment toe gaan pas­sen. Dit is een tool waar­mee gemeen­ten snel inzicht in de waar­de van groen en water in de stad kun­nen krij­gen. Voor meer infor­ma­tie over TEEB, klik hier.