Groen­keur nu ook Groe­ne Stad Charta­part­ner!

Een nieu­we naam heeft zich bij het net­werk van Char­ta Part­ners van De Groe­ne Stad aan­ge­slo­ten, name­lijk Groen­keur. Veel men­sen die in de groen­we­reld actief zijn ken­nen de stich­ting – die zelf al 15 jaar actief is in de groen­we­reld – wel. Toe­tre­den tot het net­werk van Char­ta Part­ners van De Groe­ne Stad was geen inge­wik­kel­de keu­ze, vol­gens Dick Oost­hoek, direc­teur van Groen­keur. ‘Stich­ting Groen­keur zet zich al 15 jaar in voor het bevor­de­ren van de kwa­li­teit van het werk en het vak­man­schap van groen­pro­fes­si­o­nals. Toe­tre­ding tot het net­werk van Char­ta Part­ners van de Groe­ne Stad geeft ons een unie­ke moge­lijk­heid om onze ambi­tie te onder­stre­pen. Hier komen de ande­re voor­de­len, zoals toe­gang tot een pro­fes­si­o­neel net­werk en de net­werk­bij­een­kom­sten van De Groe­ne Stad nog eens boven­op.’
Groen­keur is met name bekend van de cer­ti­fi­ca­ten die het toe­kent aan bedrij­ven, pro­duc­ten en per­so­nen in de groe­ne sec­tor. Zo kun­nen bedrij­ven zich met hun bedrijfs­voe­ring en de ople­ve­ring van hun werk onder­schei­den van niet-gecer­ti­fi­ceer­de con­cur­ren­ten. Met het pro­duct­cer­ti­fi­caat tonen duur­za­me bomen­kwe­kers aan dat hun pro­duc­ten zijn geteeld met aan­dacht voor mili­eu en bio­di­ver­si­teit. De pro­duc­ten vol­doen hier­mee aan de cri­te­ria van ‘Maat­schap­pe­lijk Ver­ant­woord Inko­pen van groen­voor­zie­nin­gen’ van de over­heid. Per­soons­cer­ti­fi­ca­ten sta­ven het vak­man­schap van indi­vi­du­e­le groen­pro­fes­si­o­nals. Bij Groen­keur staat onaf­han­ke­lijk­heid hoog in het vaan­del. Zo keurt een onafhankelijke/ongebonden par­tij jaar­lijks bij alle gecer­ti­fi­ceer­de bedrij­ven het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem en de kwa­li­teit van door hen uit­ge­voer­de pro­jec­ten. De con­tro­les vin­den aan­ge­kon­digd, maar ook onaan­ge­kon­digd plaats. Zo garan­deert Groen­keur dat de kwa­li­teit van de cer­ti­fi­caat­hou­ders altijd op een hoog niveau is.
Naast het ver­strek­ken van cer­ti­fi­ca­ten, orga­ni­seert Groen­keur onder de naam ‘Groen­spi­ra­tie’ eve­ne­men­ten zoals con­gres­sen, sym­po­sia en bij­een­kom­sten voor groen­pro­fes­si­o­nals, hun opdracht­ge­vers en ande­re betrok­ke­nen. Deze zijn gericht op het leg­gen en ver­ster­ken van de con­tac­ten.
De Groe­ne Stad ver­wel­komt Groen­keur als een ver­rij­king voor het net­werk van Char­ta Part­ners.