Zwolle ondertekent City Deal voor klimaatbestendige steden

Negen publieke partners ondertekenen op woensdag 9 maart a.s. samen met zeven (semi-) private samenwerkingspartners de zogenaamde City Deal klimaatadaptatie. De ondertekening vindt plaats tijdens de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken.
Met de City Deal spreken de partijen uit de komende vier jaar een praktijkleeromgeving en kraamkamer voor innovatie te willen zijn.
Onze steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Regenbuien worden extremer, natte en droge periodes duren langer en ook hittegolven komen vaker voor. De delta- en kuststeden hebben bovendien te maken met een toenemende hoeveelheid rivierwater en een stijgende zeespiegel. Er ligt dan ook een grote opgave om ons land klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat de steden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven.
Anders denken en doen
Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel.
Experimenteren in innoveren
In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Nederland en de
Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten.
Een mooi voorbeeld van een innovatieve oplossing voor klimaatbestendige steden is de geluidswal van de Zwolse wijk Stadshagen die een waterkerende functie krijgt bij een overstroming. Daarmee wordt naast de dijken van de IJssel, Vecht en het Zwarte Water een extra veiligheidsvoorzieningtoegevoegd. Deze `tweede laag’ kan in de toekomst worden doorgetrokken naar de zuidoostzijde van de stad. Met dergelijke `meerlaagsveiligheid’ oplossingen kan Zwolle via de City Deal veel leren van Dordrecht. En vice versa: beide steden kunnen deze opgaven vertalen naar financiele innovaties en nieuwe manieren van samenwerken.
Agenda Stad
De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen.
In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van
de stedelijke regio’s te versterken.
Ondertekenaars en partners
De partners die de City Deal op 9 maart a.s. ondertekenen zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland. Daarnaast zijn erpartijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD regiokantoor Noord-Oost, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.
Tot juni 2016 kunnen andere partijen zich aansluiten bij deze City Deal.