Zwol­le onder­te­kent City Deal voor kli­maat­be­sten­di­ge ste­den

Negen publie­ke part­ners onder­te­ke­nen op woens­dag 9 maart a.s. samen met zeven (semi-) pri­va­te samen­wer­kings­part­ners de zoge­naam­de City Deal kli­maat­adap­ta­tie. De onder­te­ke­ning vindt plaats tij­dens de werk­con­fe­ren­tie Water­vei­lig en kli­maat­be­sten­dig bou­wen, wonen en leven in Zwol­le. De part­ners van de deal gaan op nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal niveau samen­wer­ken om zo hun aan­pak voor het kli­maat­be­sten­dig inrich­ten van de ste­de­lij­ke omge­ving te ver­ster­ken.
Met de City Deal spre­ken de par­tij­en uit de komen­de vier jaar een prak­tijkleer­om­ge­ving en kraam­ka­mer voor inno­va­tie te wil­len zijn.
Onze ste­den zijn kwets­baar voor ver­an­de­rin­gen van het kli­maat. Regen­bui­en wor­den extre­mer, nat­te en dro­ge peri­o­des duren lan­ger en ook hit­te­gol­ven komen vaker voor. De del­ta- en kust­ste­den heb­ben boven­dien te maken met een toe­ne­men­de hoe­veel­heid rivier­wa­ter en een stij­gen­de zee­spie­gel. Er ligt dan ook een gro­te opga­ve om ons land kli­maat­be­sten­dig en water­vei­lig in te rich­ten zodat de ste­den ook in de toe­komst aan­trek­ke­lijk en leef­baar blij­ven.
Anders den­ken en doen
Kli­maat­be­sten­dig inrich­ten, bou­wen, wonen en leven vraagt om een omslag in den­ken en doen. Zo vraagt het bij­voor­beeld van over­he­den om op een ande­re manier met (onder ande­re) de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te om te gaan. Maar ook bur­gers kun­nen anders (leren) omgaan met de kli­maat­ver­an­de­rin­gen, denk aan groe­ne daken of groe­ne­re tui­nen. Om te komen tot kli­maat­be­sten­di­ge ste­den moe­ten over­he­den daar­om nog meer met ande­re par­tij­en optrek­ken. Van loka­le over­heid tot ont­wik­ke­laar, van beleids­ma­ker tot beheer­der, van bestuur­der tot bewo­ner. Inten­sie­ve samen­wer­king is de sleu­tel.
Expe­ri­men­te­ren in inno­ve­ren
In de City Deal Kli­maat­adap­ta­tie inten­si­ve­ren de par­tij­en hun onder­lin­ge samen­wer­king in een open cul­tuur van leren, expe­ri­men­te­ren en inno­ve­ren. Samen­wer­king gebeurt in con­cre­te prak­tijk­si­tu­a­ties. De geleer­de les­sen wor­den gedeeld met ande­re par­tij­en zoals het onder­wijs. Neder­land en de
Neder­land­se water­sec­tor zijn wereld­wijd toon­aan­ge­vend op het gebied van water­vei­lig­heid en water­ma­na­ge­ment. De City Deal ver­sterkt en ver­breedt onze inter­na­ti­o­na­le posi­tie op dit gebied. Ook ande­re par­tij­en kun­nen zich bij de deal aan­slui­ten.
Een mooi voor­beeld van een inno­va­tie­ve oplos­sing voor kli­maat­be­sten­di­ge ste­den is de geluids­wal van de Zwol­se wijk Stads­ha­gen die een water­ke­ren­de func­tie krijgt bij een over­stro­ming. Daar­mee wordt naast de dij­ken van de IJs­sel, Vecht en het Zwar­te Water een extra vei­lig­heids­voor­zie­ning­toe­ge­voegd. Deze ‘twee­de laag’ kan in de toe­komst wor­den door­ge­trok­ken naar de zuid­oost­zij­de van de stad. Met der­ge­lij­ke ‘meer­laags­vei­lig­heid’ oplos­sin­gen kan Zwol­le via de City Deal veel leren van Dord­recht. En vice ver­sa: bei­de ste­den kun­nen deze opga­ven ver­ta­len naar finan­cie­le inno­va­ties en nieu­we manie­ren van samen­wer­ken.
Agen­da Stad
De City Deal Kli­maat­adap­ta­tie is een onder­deel van de Agen­da Stad. Agen­da Stad is de samen­wer­king van het Rijk, ste­den en sta­ke­hol­ders gericht op het ver­ster­ken van groei, inno­va­tie en leef­baar­heid van Neder­land­se ste­den. City Deals zijn het mid­del om de doel­stel­ling van Agen­da Stad te halen.
In City Deals wor­den con­cre­te samen­wer­kings­af­spra­ken tus­sen ste­den, Rijk, ande­re over­he­den, bedrij­ven en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties ver­an­kerd. Die deals moe­ten lei­den tot inno­va­tie­ve oplos­sin­gen voor maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken en/of maat­re­ge­len bevat­ten om het eco­no­misch eco­sys­teem van
de ste­de­lij­ke regio’s te ver­ster­ken.
Onder­te­ke­naars en part­ners
De part­ners die de City Deal op 9 maart a.s. onder­te­ke­nen zijn: de gemeen­ten Den Haag, Dord­recht, Gou­da, Rot­ter­dam en Zwol­le, de Rijks­over­heid (minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu), de water­schap­pen Drents Over­ijs­sel­se Del­ta, Schie­land en de Krim­pe­ner­waard en Del­f­land. Daar­naast zijn erpar­tij­en die met de onder­te­ke­naars in de City Deal op onder­de­len gaan samen­wer­ken. Dit zijn: Ecos­ha­pe, Heij­mans, BPD regio­kan­toor Noord-Oost, Stich­ting Ken­nis­land, Tauw, Nether­lands Water Part­ner­ship en Rot­ter­dam Cen­tre for Resi­lient Del­ta Cities.
Tot juni 2016 kun­nen ande­re par­tij­en zich aan­slui­ten bij deze City Deal.