Prach­ti­ge Hortensia’s horen in open­ba­re ruim­te

Hortensia’s horen in de tuin. Ze geven kleur en tonen een gro­te vari­a­tie. Vak­blad Boom in Busi­ness betoogt dat ze vaker toe­ge­past moe­ten wor­den in de open­ba­re ruim­te.
Hortensia’s zijn er te kust en te keur: als klim­hor­ten­sia, bol­hor­te­ni­sa, als struik die meters de hoog­te in gaat of als of klein blij­ven­de plant. De scherm­vor­mi­ge bloe­men zijn blauw, roze of wit. Vak­blad Boom in Busi­ness besteedt in een uit­ge­breid ach­ter­grond­ar­ti­kel ‘Hydran­gea of hor­ten­sia, pri­ma toe­pas­baar in de open­ba­re ruim­te’ aan­dacht aan de hortensia’s. De meest inte­res­san­te soor­ten wor­den bespro­ken met hun gebruiks­mo­ge­lijk­he­den.
Open­ba­re ruim­te
Wat de oor­sprong van de Neder­land­se naam hor­ten­sia is, is niet dui­de­lijk. De naam zou kun­nen ver­wij­zen naar het ‘hor­tus’, Latijn voor tuin. Hor­ten­sia is een plant die uit de tuin komt. Maar Hydran­gea, de weten­schap­pe­lij­ke naam van het hor­ten­sia­ge­slacht, is ook geschikt voor toe­pas­sing in het open­baar groen, zo schrijft het vak­blad.
Boom­kwe­ker Cor­né Leen­ders vindt dat Hydran­gea heel geschikt is voor ‘lands­ca­ping’. ‘Het hoort bij Neder­land,’ zegt hij in het vak­blad. Het arti­kel noemt een top 10 van meest geschik­te soor­ten voor de open­ba­re ruim­te. De drie meest geschik­te soor­ten zijn Hydran­gea vil­lo­sa, een struik die 2 meter hoog kan wor­den, Hydran­gea hete­ro­mal­la, die wel 6 meter hoog kan wor­den en Hydran­gea pan­ni­cu­la­ta, de pluim­hor­ten­sia.
Vari­a­be­le kleur
De veel aan­ge­plan­te soort Anna­bel­le, een cul­ti­var van Hydran­gea arbo­res­cens, is niet geschikt voor de open­ba­re ruim­te. De plant met opval­lend gro­te wit­te bol­vor­mi­ge bloei­wij­zen die op een­ja­rig hout bloeit, vraagt te veel onder­houd. Je moet de plant in het voor­jaar snoei­en tot zo’n 20 tot 30 cm boven de grond. Boven­dien zak­ken de slap­pe sten­gels in de loop van het groei­sei­zoen uit elkaar. En in de zomer is water­gift soms nodig. Beter zou de Hydran­gea arbo­res­cens Incre­di­ball zijn, ook wel de ‘strong Anna­bel­le’ genoemd. Die heeft mooie ste­vig tak­ken.
In het arti­kel staan uiter­aard snoei­tips, onder­houdstips en advie­zen. De vari­a­be­le kleur van tuinhortensia’s, Hydran­gea macrop­hyl­la, wordt bepaald door bode­mei­gen­schap­pen. Hortensia’s op zure grond kleu­ren blauw, op grond die meer kalk bevat kleu­ren plan­ten roze. Voeg je kali-aluin of alu­mi­ni­um­sul­faat toe dan kun­nen de bloe­men ook blauw kleu­ren.
Bron: groenkennisnet.nl