Prach­tig hand­boek voor de bloei­en­de tuin!

In dit boek laat Claus Dal­by twaalf van zijn tuin­ka­mers zien: apar­te delen in zijn tuin met elk hun eigen beplan­ting. Hij bespreekt het jaar maand voor maand en neemt elk deel van de tuin onder de loep aan de hand van bij­zon­de­re ken­mer­ken zoals zon, scha­duw, stem­min­gen, kleur­stel­lin­gen en ont­werp. Alle bor­ders en bed­den vor­men een samen­smel­ting van bol­ge­was­sen, vas­te plan­ten, een­ja­ri­gen, strui­ken en klei­ne bomen. De wis­se­len­de com­bi­na­ties staan zorg­vul­dig in dit boek beschre­ven, inclu­sief de namen en de ken­mer­ken van de afzon­der­lij­ke plan­ten.
Dal­by begon in 1996 met de aan­leg van zijn tuin in Ris­skov bij het Deen­se Aar­hus. Door samen­wer­king met twee tuin­ar­chi­tec­ten kwam hij tot het uit­ein­de­lij­ke ont­werp: een ver­de­ling in tuin­ka­mers van ver­schil­lend for­maat. Dit ont­werp gaf hem de moge­lijk­heid met kleur, vorm en hoog­te aan de slag te gaan. Het is zijn pas­sie om kleur­to­nen op elkaar af te stem­men en zo het hele jaar door een kleur­rij­ke en bloei­en­de tuin te heb­ben.
Er moet altijd iets bloei­en, Claus leert je voor­uit te den­ken!
Claus Dal­by (1963) schrijft en foto­gra­feert. Hij heeft ruim 20 boe­ken over tui­nie­ren, bloe­men en bloem­schik­ken geschre­ven.
Hier kunt u een voor­proef­je van het boek zien:
https://www.terralannoo.nl/sites/default/files/books/issuu/9789089897992.pdf