Nike Laak­dal: Groot­ste groe­ne gevel ter wereld

Aan het nieu­we Euro­pe­se dis­tri­bu­tie­cen­trum van Nike in Laak­dal, groeit de groot­ste groe­ne gevel ter wereld. De groe­ne wand heeft een opper­vlak­te van meer dan 2.000 vier­kan­te meter met 100.000 plan­ten.
Low­bay gebouw
Het ‘low­bay-gebouw’, dat dienst doet als opslag­ruim­te, is geo­ri­ën­teerd naar het park en is er door mid­del van een groe­ne gevel mee ver­bon­den. Die gevel wordt door­ge­trok­ken naar het kan­toor­ge­bouw, gele­gen aan de west­kant (snel­weg). “De ele­men­tai­re bouw­vo­lu­mes krij­gen hun archi­tec­tu­ra­le kwa­li­teit door de toe­voe­ging van een twee­de gevel,” aldus Jas­pers. “Deze gevel krult zich als een slang rond de ter­ras­sen van het low­bay-gebouw. Hij ver­bindt de volu­mes met elkaar op een dyna­mi­sche manier en zorgt voor samen­hang in het hele con­cept.”
Het nieu­we gebouw werkt met her­nieuw­ba­re ener­gie afkom­stig van onder ande­re zon­ne­pa­ne­len, wind­tur­bi­nes en geo­ther­mie.
Duur­za­me groe­ne gevel
Nike eis­te een duur­za­me groe­ne gevel met zo min moge­lijk water­ge­bruik. Na een uit­ge­brei­de inven­ta­ri­sa­tie van beschik­ba­re sys­te­men is er geko­zen voor Live­Pa­nel van Mobi­la­ne. Voor instal­la­tie en onder­houd van de groe­ne gevel is BSI Bomenser­vi­ce uit Baarn ver­ant­woor­de­lijk. De plan­ten­wand voor­ziet in een geïn­te­greerd irri­ga­tie­sys­teem dat per­ma­nent zorgt voor vol­doen­de vocht en plan­ten­voe­ding.
De groe­ne wand bestaat uit een modu­lair sys­teem, is niet grond­ge­bon­den en bevat in totaal 11.000 ver­wis­sel­ba­re plant­cas­set­tes.
Elke rij met cas­set­tes wordt in een alu­mi­ni­um goot­pro­fiel geplaatst dat tevens dient als water­buf­fer. De plan­ten in de cas­set­tes wor­den auto­ma­tisch van water voor­zien door een capil­lair water­geef­sys­teem dat wordt aan­ge­stuurd door sen­so­ren in de wand.
Het toe­ge­pas­te gevel­sys­teem bevat een zorg­vul­dig gese­lec­teerd plan­ten­as­sor­ti­ment met onder meer Alche­mil­la, Ber­ge­nia, Cam­pa­nu­la, Gera­ni­um en Nepe­ta.
Ook aan de bio­di­ver­si­teit is gedacht. Zo zet Nike scha­pen in om het land­schap te onder­hou­den en bestui­ven bij­en uit loka­le kor­ven de bloe­men op en rond de cam­pus.
Bron: cgconcept.be