Nieu­we bro­chu­re over bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen ver­sche­nen

Tij­dens het op 21 okto­ber gehou­den sym­po­si­um ‘Bevorderen dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’  bij Heli­con Oplei­din­gen in Nij­me­gen werd de nieu­we bro­chu­re ‘Biodiversiteit in tuin en plant­soen’ gepre­sen­teerd. De bro­chu­re is geschre­ven door Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving en wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land.

De bro­chu­re geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers bij gemeen­ten te infor­me­ren over hoe de natuur dicht­bij huis kan wor­den gehaald. Daar­naast bevat de bro­chu­re ach­ter­grond­in­for­ma­tie over bio­di­ver­si­teit in de stad en staan er han­di­ge soort­ta­bel­len in van plan­ten die bij­voor­beeld bij­en, vlin­ders of vogels aan­trek­ken. Ook wor­den tips gege­ven over bepaal­de beplan­tings­vor­men en voor­beel­den genoemd van cre­a­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van gemeen­ten om bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren.

Uit­ste­kend
Auteur Mar­co Hoff­man over­han­dig­de het boek­je gis­te­ren aan de voor­zit­ter van de Neder­land­se Bij­en­ver­e­ni­ging en de voor­zit­ter van de Nij­mee­g­se Bij­en­ver­e­ni­ging. Bei­de voor­zit­ters waren zeer te spre­ken over de bro­chu­re, omdat vol­gens hen ener­zijds goed is om de bio­di­ver­si­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving en bui­ten­ge­bied te sti­mu­le­ren en ander­zijds om het soor­ten­rijk­dom in ste­de­lij­ke omge­ving te ver­bre­den. De soor­ten­ta­bel­len zijn hier­voor een uit­ste­kend mid­del.

Bestel­len
De bro­chu­re kwam tot stand door samen­wer­king van Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving en Plant Publi­ci­ty Hol­land. De kos­ten van de bro­chu­re zijn € 3,00 per stuk (inclu­sief btw en ver­zend­kos­ten). De bro­chu­re is op te vra­gen per mail bij Plant Publi­ci­ty Hol­land met ver­mel­ding Bio­di­ver­si­teit. Giro­num­mer: 14533 tnv PPH in Bos­koop met ver­mel­ding van adres­ge­ge­vens.

Jaar van de bio­di­ver­si­teit
2010 is door de Ver­e­nig­de Naties uit­ge­roe­pen tot het jaar van de bio­di­ver­si­teit. Imker­ver­e­ni­ging Nij­me­gen, dat haar 100-jari­ge jubi­le­um vier­de, heeft daar­om geko­zen voor het the­ma bevor­de­ren bio­di­ver­si­teit met dracht­plan­ten (en de honing­bij als ambas­sa­deur voor bevor­de­ren bio­di­ver­si­teit) als the­ma van haar jubi­le­um sym­po­si­um.

Tij­dens het sym­po­si­um werd door de imker­ver­e­ni­ging de bij­en­boom (Tetra­di­um daniel­lii) aan­ge­bo­den aan wet­hou­der Tur­gay Tan­kir (Open­ba­re Ruim­te & Wij­ken). De boom wordt geplant in het Gof­fert­park.