Meer leef­ruim­te voor wes­pen en mie­ren in Lely­stad

Wes­pen en mie­ren krij­gen iets meer leef­ruim­te van de gemeen­te Lely­stad. Bij het beheer en onder­houd van groen­zo­nes langs bos­pa­den en ber­men wordt de natuur­lij­ke begroei­ing bevor­derd, zodat de insec­ten daar hun voed­sel kun­nen vin­den. De gemeen­te hoopt dat dit helpt bij het maken van een groe­ne leef­om­ge­ving.
Wes­pen en mie­ren zijn belang­rijk voor de balans in de natuur, omdat zij de aan­we­zig­heid van ande­re (scha­de­lij­ke) insec­ten beper­ken. Door de maat­re­gel van de gemeen­te, gaan groen­stro­ken er iets min­der net­jes uit­zien dan nu het geval is.
De gemeen­te doet op dit moment aller­lei onder­zoe­ken naar plan­ten en die­ren om te weten te komen hoe het gaat met de natuur rond de stad. Het rap­port over de wes­pen en mie­ren is gemaakt met behulp van Jeroen de Rond, die uit eigen inte­res­se al 35 jaar onder­zoek doet naar deze insec­ten in de stad.
De Rond denkt dat het in de prak­tijk las­tig is om zeld­za­me insec­ten­soor­ten te bescher­men met dit soort maat­re­ge­len. Hier­voor zou veel geld nodig zijn en zelfs nieu­we stuk­ken natuur. Maar dat gaat vol­gens hem niet gebeu­ren. Even­tu­e­le ver­an­de­rin­gen in de bio­di­ver­si­teit wor­den de komen­de jaren in de gaten gehou­den door de stad­s­eco­loog van Lely­stad.
bron: omroepflevoland.nl