Dracht­plan­ten het jaar rond

Dracht­plan­ten zijn belang­rijk voor bij­en en vlin­ders. Als je het goed doet, kun je in je tuin bij­en en vlin­ders het hele jaar rond voor­zien van nec­tar en stuif­meel.
Dracht­plan­ten voor­zien bij­en, hom­mels en vlin­ders van voe­dings­stof­fen. Bij­en en vlin­ders gebrui­ken nec­tar, rijk aan sui­ker, voor hun ener­gie­be­hoef­te. Het stuif­meel, dat eiwit­rijk is, gebrui­ken bij­en voor het broed. Er zijn ook nog enke­le bij­en­soor­ten die plant­aar­di­ge olie ver­za­me­len.
Wil je de bij­en hel­pen, dan moet je zor­gen dat je vol­doen­de dracht­plan­ten plant. Bert Lem­mens, imker, bij­en­teelt­le­raar en dracht­plan­ten­spe­ci­a­list, laat je in vak­blad Bij­en­hou­den in een reeks van acht arti­ke­len zien wel­ke dracht­plan­ten je kunt toe­pas­sen. Veel meer infor­ma­tie over dracht­plan­ten vind je op de web­si­te ‘Bij­en­help­desk’ van bij­en­ma­ke­laar van Arie Kos­ter.
Gemak­ke­lij­ke plant
Bert Lem­mens begint in zijn eer­ste arti­kel ‘Gemak­ke­lij­ke plan­ten in mijn omge­ving’ zijn ver­ken­ning naar geschik­te bij­en­plan­ten in de win­ter. Hij zoekt het voor­al in mak­ke­lij­ke dracht­plan­ten, plan­ten die je niet te veel werk ople­ve­ren. Er zijn diver­se geschik­te bomen, zo schrijft hij, maar daar moet je ruim­te voor heb­ben. Geluk­kig zijn er voor een klei­ne­re tuin ook hees­ters, vas­te plan­ten en bol­ge­was­sen. In de win­ter kun je den­ken aan win­tera­ko­niet en sneeuw­klok­jes. Bol­ge­was­jes die je onder strui­ken kunt plan­ten, die jaar­lijks terug­ko­men en zich­zelf ver­meer­de­ren.
Sei­zoen
In de ande­re arti­ke­len laat hij in elke sei­zoen zien wat er moge­lijk is. In het voor­jaar is de wilg een goe­de stuif­meel­le­ve­ran­cier, bij­voor­beeld. Hij is enthou­si­ast over Fuch­sia magel­la­ni­ca, een win­ter­har­de fuch­sia die in de zomer de tuin opfleurt. En in de herfst zijn er herfst­kro­kus­sen — te wei­nig bekend — hemel­sleu­tels en herfstane­mo­nen. Ook als je een wat klei­ne­re tuin hebt, kun je wat doen in de ver­ti­ca­le tuin, schrijft hij in zijn slot­ar­ti­kel. Zelfs de klim­op, die in een vol­was­sen fase gaat bloei­en, is een zeer goe­de bij­en­plant.
Bron: groenkennisnet.nl