Cul­tuur­tem­pel De Roma in Ant­wer­pen gaat 650m² aan plat dak ver­groe­nen

Cul­tuur­tem­pel De Roma her­o­pen­de vorig jaar na een gron­di­ge reno­va­tie haar deu­ren. Als kroon op het werk wer­den zopas de 650 m² plat­te daken van het gebouw omge­to­verd tot een duur­zaam groen­dak. De pro­vin­cie Ant­wer­pen steunt dit pro­ject en maakt hier­voor 15.000 euro vrij.

“Dit groen­dak biedt heel wat voor­de­len: het zorgt niet alleen voor meer bio­di­ver­si­teit in een ste­de­lij­ke omge­ving, maar ook voor ver­koe­ling, voor een ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit en voor een bete­re iso­la­tie van het gebouw”, zegt gede­pu­teer­de van Leef­mi­li­eu en Duur­za­me Ont­wik­ke­ling Rik Rött­ger. “Het ini­ti­a­tief inspi­reert hope­lijk tal van ande­re orga­ni­sa­ties, bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren uit de buurt om te kie­zen voor een groen­dak.“
Paul Schy­vens, coör­di­na­tor van de Roma is alvast erg tevre­den met de steun. “Het groen­dak is de laat­ste stap van een inten­sie­ve reno­va­tie­pe­ri­o­de. Het resul­taat is fan­tas­tisch. Dat heb­ben we te dan­ken aan de vele, vele vrij­wil­li­gers en sym­pa­thi­san­ten en aan de ver­schil­len­de over­he­den die ons hier­bij steun­den.”
Bron: nieuwsblad.be