Colom­bi­aan­se gif­kik­kers bescher­men in Bel­gië groot­ste plan­ten­tui­nen ter wereld

In de Plan­ten­tuin in de Bel­gi­sche plaats Mei­se zijn pijl­gif­kik­kers voort­aan ver­ant­woor­de­lijk voor de bestrij­ding van insec­ten. Hier­mee maakt de Plan­ten­tuin het gebruik van scha­de­lij­ke bestrij­dings­mid­de­len over­bo­dig.
Plan­ten­tuin Mei­se, in de buurt van Brus­sel, is met 92 hec­ta­re een van de groot­ste plan­ten­tui­nen ter wereld. De tuin her­bergt 18.000 plan­ten­soor­ten.
Om deze plan­ten bio­lo­gi­sche te bestrij­den, zon­der gebruik van pes­ti­ci­den, zet de Plan­ten­tuin sinds kort pijl­gif­kik­kers in. De geel-zwar­te kik­kers, vol­gens de Plan­ten­tuin afkom­stig van een duur­za­me kwe­ker in Colom­bia, zijn slechts 25 tot 30 mil­li­me­ter groot en eten voor­al mie­ren en klei­ne onge­wer­vel­den.
In veel geval­len bescher­men mie­ren blad­lui­zen, omdat die de mie­ren voor­zien van het teveel aan blad­sui­kers dat de lui­zen eten. Wan­neer de kik­kers het aan­tal mie­ren in de tuin laat afne­men, zal vol­gens de Plan­ten­tuin ook de hoe­veel­heid blad­luis afne­men.
Bescher­ming tro­pi­sche plan­ten
In de Plan­ten­tuin zijn veer­tig pijl­gif­kik­kers inge­zet. Deze moe­ten de plan­ten in de Mabun­da-kas bescher­men. In deze kas groei­en tro­pi­sche soor­ten, zoals de bana­nen­plant, de ana­nas en de kokos­palm. Het is de bedoe­ling dat de kik­kers natuur­lijk voort­plan­ten.
In een later sta­di­um wil de Plan­ten­tuin de kik­kers ook inzet­ten in de ser­re met reu­zen­wa­ter­le­lies en de regen­woud­kas­sen.
In hun natuur­lij­ke habi­tat zijn de geel­ge­streep­te pijl­gif­kik­kers gif­tig, omdat ze daar gif­ti­ge insec­ten eten. Door­dat ze in de Bel­gi­sche Plan­ten­tuin geen gif­ti­ge insec­ten eten, ver­lie­zen ze deze eigen­schap.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl