Bio­di­ver­si­teit bepaalt voor groot deel bele­ving leef­om­ge­ving

Eind­ho­ven kent een gro­te ver­schei­den­heid aan flo­ra en fau­na. Deze ‘biodiversiteit’ is van gro­te waar­de voor de bele­ving van de stad. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en, waar­on­der Tref­punt Groen (TGE), met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: “Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven”. Doel van dit pro­gram­ma is het beter en bewus­ter kij­ken naar bio­di­ver­si­teit.

Het pro­gram­ma, arran­ge­ment, richt zich op basis­scho­lie­ren, kin­de­ren op de bui­ten­school­se opvang, mid­del­ba­re scho­lie­ren, bewo­ners van Eind­ho­ven, stu­den­ten en seni­o­ren.

In het pro­gram­ma wordt actie­ve bele­ving van bio­di­ver­si­teit tevens inge­zet als een ver­bin­dend ele­ment in wij­ken en tus­sen jon­ge­ren en oude­ren. De vijf pro­gram­ma­on­der­de­len, waar­aan de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties zich ver­bin­den, zijn: 

 

 

 

 1. Bio­di­ver­si­teit waar­de­ren door bomen te adop­te­ren
  Kin­de­ren kie­zen een boom, vol­gen die gedu­ren­de het jaar en maken er een werk­stuk over. Kin­de­ren zien de enor­me diver­si­teit aan bomen en hees­ters.
 2. Bio­di­ver­si­teit in bewe­ging
  Ver­schei­den­heid aan bewe­ging in de natuur wordt inter­ac­tief op niveaus over­ge­bracht aan leer­lin­gen in basis- en voort­ge­zet onder­wijs, stu­den­ten en pro­fes­si­o­nals in tech­no­lo­gie, design en groen­on­der­wijs.
 3. Bio­di­ver­si­teit inspi­reert
  De ken­nis die in de Ver­e­nig­de Sta­ten is opge­daan in Bio­mi­mi­cry (metho­de om pro­ble­men op te los­sen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Neder­land­se situ­a­tie.
 4. Bio­di­ver­si­teit leren waar­de­ren in de wijk
  Inwo­ners en scho­lie­ren uit bepaal­de wij­ken onder­zoe­ken bio­di­ver­si­teit in hun wijk, nemen maat­re­ge­len en vol­gen de ver­de­re ont­wik­ke­ling met bio­di­ver­si­teit­me­ter.
 5. Bio­di­ver­si­teit leren waar­de­ren aan huis
  In aan­tal stra­ten wor­den gevel­tuin­tjes aan­ge­legd, waar­over seni­o­ren het beheer krij­gen, met hulp van basis­school­leer­lin­gen en stu­den­ten van de Groe­ne cam­pus.

Men­sen wonen graag in het groen
Men­sen wonen en wer­ken graag in een geva­ri­eer­de groe­ne omge­ving. De gemeen­te Eind­ho­ven sti­mu­leert en faci­li­teert daar­om ini­ti­a­tie­ven die bij­dra­gen aan bewust­wor­ding en ont­slui­ting van de meer­waar­de van bio­di­ver­si­teit. Daar­bij is een actie­ve rol van exter­ne par­tij­en bij natuur- en mili­eu­edu­ca­tie van groot belang.

Wens van col­le­ge
Vol­gens wet­hou­der Schreurs sluit dit pro­gram­ma prach­tig aan bij de wens van het col­le­ge om als over­heid niet alles zelf te doen. Daar waar ande­re orga­ni­sa­ties de ken­nis, het enthou­si­as­me en de wil heb­ben om dit op te pak­ken, leidt het tot nieu­we inzich­ten en nieu­we ver­ban­den. Afwij­ken van de tra­di­ti­o­ne­le werk­wij­ze stelt de gemeen­te in staat om ande­re doel­groe­pen te berei­ken.

Eind juni opent Mary-Ann Schreurs, wet­hou­der inno­va­tie, design, cul­tuur en open­ba­re ruim­te, de start­bij­een­komst van het pro­ject.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De ini­ti­a­tief­ne­mers zijn onder meer Gront­mij, de Natuur­werk­plaats Meer­ho­ven (NwM), Stich­ting Bio­mi­mi­cryNL, Tref­punt Groen Eind­ho­ven (TGE), Evo­ke, Mili­eu Edu­ca­tie Cen­trum Eind­ho­ven en de gemeen­te Eind­ho­ven. Onlangs ken­de het pro­gram­ma NME van het Rijk het pro­gram­ma sub­si­die toe, waar­mee de inno­va­tie­ve waar­de wordt erkend.

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven