Bij­en pik­ken voor­al bij wonin­gen pes­ti­ci­den op

Onder­zoe­kers van de Ame­ri­kaan­se Pur­due Uni­ver­si­teit heb­ben aan­ge­toond dat honing­bij­en met name in ste­de­lijk gebied pes­ti­ci­den ver­za­me­len. Voor­al pyre­th­ro­ï­den tegen mug­gen en wes­pen kun­nen daar­door scha­de ver­oor­za­ken.

De onder­zoe­kers wil­den weten hoe en wan­neer honing­bij­en bloot­ge­steld wor­den aan pes­ti­ci­den. De gezond­heid van de bij­en­po­pu­la­tie is niet beoor­deeld. Ze ver­za­mel­den in de staat Indi­a­na weke­lijks van mei tot sep­tem­ber stuif­meel uit bij­en­kas­ten die ston­den in een niet-agra­risch wei­land, naast maïs dat was gegroeid uit met neo­ni­co­ti­no­ï­den behan­del­de zaden en naast een maïs­veld op basis van niet-behan­del­de zaden. Honing­bij­en ble­ken het groot­ste deel van hun stuif­meel te ver­za­me­len in een ste­de­lij­ke omge­ving, dus niet op land­bouw­ge­was­sen, zelfs in gebie­den met veel maïs en soja­bo­nen. Foe­ra­ge­ren op vlin­der­bloe­mi­gen zoals kla­ver kwam het vaakst voor.
Pes­ti­ci­den
Het ver­za­mel­de stuif­meel bleek uit­ein­de­lijk afkom­stig van 30 plan­ten­fa­mi­lies. Op het stuif­meel wer­den met name niet-land­bouw­ge­bon­den pes­ti­ci­den gevon­den. In alle drie gebie­den ging het om zo’n 30 ver­schil­len­de pes­ti­ci­den; voor­na­me­lijk fun­gi­ci­den en her­bi­ci­den, daar­na kwa­men de insec­ti­ci­den. Neo­ni­co­ti­no­ï­den — vaak genoemd als voor­na­me ‘kil­ler’ van bij­en — wer­den gevon­den, maar de hoog­ste con­cen­tra­tie insec­ti­ci­den kwam van de pyre­th­ro­ï­den. Deze groep van actie­ve stof­fen wordt voor­al in en rond het huis gespo­ten tegen vlie­gen en mug­gen. De onder­zoe­kers zagen een dui­de­lij­ke piek in de pyre­th­ro­ï­den in augus­tus en sep­tem­ber, wan­neer men­sen last heb­ben van deze insec­ten. Ook deet, een pro­duct om mug­gen van ons lijf te hou­den, kwam op alle drie de meet­plaat­sen voor.

Pyre­th­ro­ï­den
Er is vol­gens de onder­zoe­kers nog wei­nig bekend over hoe de insec­ti­ci­den met elkaar of met fun­gi­ci­den en her­bi­ci­den rea­ge­ren, en wat dan het effect is op de bij­en. De neo­ni­co­ti­no­ï­den zijn vol­gens de onder­zoe­kers het meest scha­de­lijk voor bij­en, maar pyre­th­ro­ï­den zijn ook nade­lig en die pik­ken bij­en in gro­te­re hoe­veel­he­den en gedu­ren­de een lan­ge­re peri­o­de op. De mees­te pes­ti­ci­den die bij­en bin­nen­krij­gen, zijn van ste­de­lij­ke aard, is de con­clu­sie van deze Ame­ri­kaan­se stu­die.
bron: vakbladvoordebloemisterij.nl