Bewo­ners maken groen in Ame­ron­gen per­soon­lij­ker

Hier en daar in de gemeen­te staan paal­tjes bij een stuk­je gemeen­te­groen met daar­op de tekst ‘Samen wer­ken aan uw gemeen­te’. Deze paal­tjes geven aan dat dit klei­ne stuk­je gemeen­te­grond wordt beheerd en onder­hou­den door bewo­ners. Op die manier kun­nen mede­wer­kers van de gemeen­te snel zien dat er hier niet geschof­feld of gesnoeid hoeft te wor­den.
En bewo­ners weten op die manier dat dit stuk­je onder­hou­den wordt door een buurt­be­wo­ner. Het spreekt voor zich dat men­sen die zo’n stuk­je grond onder­hou­den hon­den­poep niet zien als een blijk van waar­de­ring. In de straat ‘In De West’ in Ame­ron­gen heb­ben ze al drie jaar erva­ring met zelf gemeen­te­groen onder­hou­den. „Het belang­rijk­ste ver­schil was voor­al dat we nu met alle omwo­nen­den zor­gen dat de plan­ten water krij­gen, voor­heen ging alles dood door de droog­te”, aldus een bewoon­ster.
Samen onder­hou­den
De gemeen­te geeft ruim­te aan ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners onder de noe­mer: ‘Samen wer­ken aan uw gemeen­te’. Voor ini­ti­a­tie­ven als de omge­ving schoon­hou­den is geen toe­stem­ming nodig. Als men ech­ter iets wil ver­an­de­ren of toe­voe­gen dan moet er eerst con­tact gezocht wor­den met de gemeen­te. Als de idee­ën pas­sen bin­nen de moge­lijk­he­den dan wordt een samen­wer­kings­over­een­komst afge­slo­ten. De regels omtrent deze over­een­komst zijn voor­al om het open­ba­re karak­ter van de open­ba­re ruim­te te behou­den. Ook zijn de regels bedoeld om de ruim­te vei­lig te hou­den en over­last voor mede­be­wo­ners te voor­ko­men.
Een stuk­je gemeen­te­grond onder­hou­den is ook een uit­ge­le­zen kans om  een praat­je te kun­nen maken met een buurt­ge­noot. Op die manier krijgt  het ‘samen’ aspect ook weer een beet­je extra inhoud.
Als men met een stel men­sen als groep aan de slag wil gaan om een wat gro­ter stuk te onder­hou­den dan is er zelfs een moge­lijk­heid om gereed­schap van de gemeen­te te gebrui­ken of in bruik­leen te krij­gen. Een bekend punt in Ame­ron­gen zijn de tabaks­plan­ten op de Tabaks­teel­tro­ton­de die onder­hou­den wor­den door mede­wer­kers van het Tabaks­teelt­mu­se­um.
In ande­re dor­pen wer­den bij­voor­beeld beel­den gea­dop­teerd. In Doorn, Leer­sum en Drie­ber­gen heeft een aan­tal onder­ne­mers bloem­bak­ken geplaatst die zij zelf onder­hou­den. In Maarn werd door spon­so­ring een bank­je gere­a­li­seerd dat in de open­ba­re ruim­te werd geplaatst.
Meer bij­en
De bij­en­ver­e­ni­ging afde­ling Ame­ron­gen-Leer­sum ziet graag meer bloe­men en bomen in plaats van gras. Mis­schien zijn er stuk­ken open­baar groen die gea­dop­teerd kun­nen wor­den door lief­heb­bers van bloe­men en bij­en. Wel­ke bloe­men en bij­en dan het best geplant kun­nen wor­den is te vin­den op de site van de Neder­land­se Bij­en Ver­e­ni­ging: www.bijenhouders.nl.
Bij ‘In De West’ heb­ben ze posi­tie­ve erva­ring met de plan­ten die ze daar spe­ci­aal voor de zoe­mers heb­ben neer­ge­zet.
Bron: nieuws­blad­de­kaap