Aan­pas­sing sub­si­die groe­ne daken in Rot­ter­dam

In 2016 blijft de sub­si­die voor groe­ne daken 25 euro per vier­kan­te meter. Daar­na wordt de sub­si­die gelei­de­lijk afge­bouwd. Per 1 mei aan­staan­de is wel een ver­ho­ging van het water­ber­gend ver­mo­gen van toe­pas­sing. In Rot­ter­dam ligt inmid­dels 220.000 m² aan groe­ne daken.
De sub­si­die­re­ge­ling wordt staps­ge­wijs afge­bouwd; 20 euro per m2 in 2017 en 2018 en 15 euro per m2 in 2019 en 2020. De sub­si­die loopt uit­ein­de­lijk door tot eind 2020, of zoveel eer­der als het geld op is. Het ver­la­gen van het sub­si­die­be­drag vormt een gelei­de­lij­ke over­gang naar een even­tu­e­le ver­plicht­stel­ling voor groe­ne daken op bij­voor­beeld nieu­we wonin­gen en kan­to­ren in Rot­ter­dam.
Ver­ho­ging water­ber­gend ver­mo­gen
De gewij­zig­de sub­si­die­re­ge­ling gaat uit van een water­ber­gend ver­mo­gen van mini­maal 25 liter per vier­kan­te meter. Door deze eis op te hogen van 15 liter naar 25 liter per vier­kan­te meter wordt het water­ber­gend ver­mo­gen van groe­ne daken ver­groot. Hier­door wordt het riool­sys­teem bij hevi­ge regen­val min­der belast en is de kans op water­over­last op straat klei­ner. We slui­ten daar­bij aan op de markt­ont­wik­ke­ling: bij de mees­te leve­ran­ciers van groe­ne daken zijn pro­duc­ten beschik­baar met een water­ber­ging van mini­maal 25 liter per vier­kan­te meter. Alle aan­vra­gen die van­af 1 mei wor­den inge­diend die­nen hier­aan te vol­doen. De aan­vra­gen van voor 1 mei 2016 wor­den con­form de oude sub­si­die­re­ge­ling beoor­deeld.