4 juni: Dag van de Stads­land­bouw

Na 3 eer­de­re edi­ties in Alme­re (2012), Rot­ter­dam (2013) en Utrecht (2014), is de Dag van de Stads­land­bouw uit­ge­groeid tot hét toon­aan­ge­ven­de, lan­de­lij­ke vake­ve­ne­ment op het gebied van stads­land­bouw en stads­ge­rich­te land­bouw in Neder­land.

Tij­dens dit Nati­o­na­le Plat­form gaan zo’n 400 deel­ne­mers (stads­boe­ren, over­he­den, markt- en keten­par­tij­en, ken­nis­in­stel­lin­gen) in op de vraag hoe stads­land­bouw kan inspe­len op de behoef­ten van onder­ne­mers, de stad en haar bewo­ners.

Dag van de Stads­land­bouw edi­tie 2015: IEDEREEN BOER?!

‘s‑Hertogenbosch treedt op als gast­stad van de Dag van de Stads­land­bouw 2015, waar­bij de excur­sie­dag op woens­dag 3 juni en het con­gres op don­der­dag 4 juni plaats­vindt. De publieks­dag, waar stads­land­bouw ini­ti­a­tie­ven over­al in het land zich kun­nen pre­sen­te­ren, is op zater­dag 6 juni.
‘IEDEREEN BOER?!’ is het mot­to van dit jaar, wat ver­wijst naar inno­va­tie­ve, ‘out-of-the-box’ dwars­ver­bin­din­gen die maken zijn tus­sen stads­land­bouw en zorg, wel­zijn, onder­wijs, agri-food en ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. De vol­gen­de hoofdthema’s staan hier­bij cen­traal:

 • Ver­bin­den stad-plat­te­land
 • Gezond­heid, par­ti­ci­pa­tie en wel­zijn
 • Nieu­we ver­dien­mo­del­len
 • Nieu­we mark­ten
 • Soci­aal onder­ne­mer­schap

Het pro­gram­ma wordt dit jaar tot stand gebracht in samen­wer­king met PURE Hubs, de gemeen­te ‘s‑Hertogenbosch, de Pro­vin­cie Noord-Bra­bant, ZLTO, het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Wage­nin­gen UR, Platform31 en diver­se part­ners en spon­so­ren.
Idee en ont­wik­ke­ling is van B2B pro­duc­ti­ons te Alme­re.

Een veel­zij­dig en hoog­waar­dig pro­gram­ma

Ken­mer­ken van de Dag van de Stads­land­bouw zijn o.a.:

 • keu­ze­mo­ge­lijk­heid voor och­tend- (beleids­ma­kers) en/of mid­dag­pro­gram­ma (onder­ne­mers, ini­ti­a­tief­ne­mers);
 • een uit­ge­brei­de keu­ze aan deelthema’s in ca. 24 werk- en inspi­ra­tie­ses­sies;
 • diver­se gezag­heb­ben­de (inter­na­ti­o­na­le) key­no­te spre­kers (met ver­die­ping in de ses­sies);
 • een exclu­sie­ve bestuur­ders­con­fe­ren­tie voor bur­ge­mees­ters, wet­hou­ders en bestuur­ders uit de sec­to­ren food, agro en ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling;
 • een infor­ma­tie­markt en een streek­lunch, waar loka­le pro­du­cen­ten hun pro­duc­ten kun­nen pre­sen­te­ren;
 • ver­kie­zing en uit­rei­king van de ‘Rabo Stads­land­bouw Award’ (een sti­mu­le­rings­prijs voor onder­ne­mers);
 • een excur­sie­pro­gram­ma op woens­dag 3 juni naar een reeks stads­land­bouw pro­jec­ten in Noord-Bra­bant;
 • een publieks­dag op zater­dag 6 juni, met publieks­ac­ti­vi­tei­ten in en rond diver­se ste­den in het land.

Bestemd voor een bre­de doel­groep

De Dag van de Stads­land­bouw is zowel inte­res­sant voor erva­ren pro­fes­si­o­nals, als voor hen die zich ori­ën­te­ren en zich afvra­gen wat het the­ma voor hun werk­prak­tijk kan bete­ke­nen.
Er wor­den ca. 400 deel­ne­mers ver­wacht afkom­stig uit:

 • ‘Stads­boe­ren’, agra­risch onder­ne­mers, groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven en ove­ri­ge par­tij­en die actief zijn of ini­ti­a­tie­ven over­we­gen;
 • Bestuur­ders en amb­te­na­ren namens gemeen­ten, pro­vin­cies en regio­ver­ban­den (zoals water­schap­pen)
 • Woning­cor­po­ra­ties, pro­ject­ont­wik­ke­laars en bouw­be­drij­ven;
 • Onder­wijs- en oplei­dings­in­stel­lin­gen voor land- en tuin­bouw, groe­ne ruim­te en (stads)ecologie;
 • Zorg- en wel­zijns­in­stel­lin­gen, zorg­ver­ze­ke­raars en ove­ri­ge orga­ni­sa­ties op het gebied van gezond­heid, wel­zijn en voe­ding;
 • Keten­par­tij­en in de agri-food sec­tor (groot­han­del, retail­be­drij­ven, cate­raars, res­tau­rants), toe­le­ve­ran­ciers (o.a. tech­no­lo­gie);
 • Hove­niers en groen­voor­zie­ners;
 • Archi­tec­ten, land­schaps­ar­chi­tec­ten, ste­den­bouw­kun­di­gen en pla­no­lo­gen; onder­zoek- en advies­bu­reau’s.

Dag van de Stads­land­bouw Expert­pa­nel

Om de inhou­de­lij­ke kwa­li­teit van de dag te waar­bor­gen, bestaat er een expert­pa­nel met hier­in zit­ting heb­bend een aan­tal des­kun­di­gen uit de dage­lijk­se prak­tijk van voed­sel, groen en ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling.
Enke­le leden van dit panel zijn:
Paul Bring­mann (oprich­ter La Pla­ce, depu­ty CEO V&D Group)
Maar­ten Fischer (vm. secre­ta­ris Tas­kfor­ce Mul­ti­func­ti­o­ne­le Land­bouw)
Anne­mie­ke Fon­tein (hoofd land­schaps­ar­chi­tec­tuur, Gemeen­te Rot­ter­dam)
Bas de Groot (stads­land­bouw pio­nier)
Jor­is Loh­man (Jon­ge­ren­ver­te­gen­woor­di­ger Slow Food Int.)
Jan-Wil­lem van der Schans (onder­zoe­ker WUR)
en Roel Vol­le­bregt (direc­tie­vz. AM).

Deel­na­me bezoe­kers

De kos­ten voor deel­na­me aan de Dag van de Stads­land­bouw (con­gres 4 juni) bedra­gen € 75,- voor het dag­pro­gram­ma en € 50,- voor het onder­ne­mers­pro­gram­ma.
De kos­ten voor deel­na­me aan het excur­sie­pro­gram­ma op 3 juni bedra­gen € 50,-
(Alle prij­zen zijn excl. btw per per­soon en op basis van vroeg­boek­ta­rief).
Deel­na­me aan de publieks­dag is gra­tis.