Utrecht­se land­schap­pen in boek­vorm samen­ge­vat

Inwo­ners van de pro­vin­cie Utrecht en recre­an­ten die meer wil­len weten over de ver­schil­len­de land­schap­pen in de pro­vin­cie, kun­nen van­af nu de publi­ca­tie Utrecht­se Land­schap­pen raad­ple­gen. In het boek­je Utrecht­se Land­schap­pen wor­den vra­gen beant­woord als: Waar­om is dit land­schap zo open? Hoe is deze heu­vel ont­staan? Wat was deze toren vroe­ger? In 64 pagina’s is de […]

Wage­ning­se onder­zoe­kers meten Utrecht­se stads­warm­te

Het war­me weer van de laat­ste dagen geeft Wage­ning­se onder­zoe­kers de gele­gen­heid het stads­kli­maat van de bin­nen­stad in kaart te bren­gen. Tot vrij­dag moni­to­ren twee bak­fiet­sen het loka­le micro­kli­maat om de rela­tie met de tem­pe­ra­tuur­be­le­ving van de bewo­ners en bezoe­kers in kaart te bren­gen. Mede­wer­kers en stu­den­ten van Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty, onder­deel van Wage­nin­gen UR, con­sta­te­ren […]

Actie­ve inbreng van Utrecht­se bewo­ners bij (nieuw) groen in de wijk

De afge­lo­pen maan­den is door gemeen­te Utrecht en bewo­ners gewerkt aan het wijk­groen­plan Zuid, een wen­sen­lijst van groe­ne pro­jec­ten afkom­stig van bewo­ners. Zo leg­gen bewo­ners in Hoo­g­ra­ven enke­le moes­tui­nen aan, het groe­ne gebied rond­om de sin­gel krijgt een opknap­beurt, enke­le stra­ten wor­den opge­frist met nieuw groen en langs de kale Opaal­weg komt een mooie park­strook. […]

Par­ti­ci­pa­tie over bomen aan Utrecht­se wer­ven onder druk

De motie die D66 gis­te­ren indien­de in de Utrecht­se gemeen­te­raad over par­ti­ci­pa­tie inza­ke de bomen aan de Utrecht­se wer­ven heeft net geen meer­der­heid gehaald. SP en Groen­Links steun­den de motie. De wer­ven zijn in slech­te staat en moe­ten her­steld wor­den en daar­bij sneu­ve­len bomen. De gemeen­te had een vel­ver­gun­ning aan­ge­vraagd, zon­der eerst een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject op […]