Wonderwoods. Een verticaal bos van 90 meter hoog!

Dit bos is vanaf 2022 te zien in Utrecht. In het stationsgebied worden twee torens van 70 en 90 meter hoog gebouwd. Een in het oog springend onderdeel van het ontwerp is het groen.

Maar liefst 360 bomen 9.640 struiken zullen de binnen- en buitenkant sieren. Een verticaal bos. Het groen kan 5,4 ton aan CO2 opnemen. Het biedt bewoners, maar ook vogels en insecten een groen, gezond en klimaatbestendig onderdak. Wonderwoods is een gezamenlijk project van MVSA Architects (Roberto Meyer) en Stefano Boeri Architetti (Stefano Boeri), de architect van het Bosco Verticale in Milaan.

Op de vakbeurs Openbare Ruimte kon op 27 september worden kennisgemaakt met Wonderwoods, een van de eerste Nederlandse voorbeelden van ‘een verticaal bos’.

Het project werd in woord en beeld gepresenteerd door twee sprekers:

  • Matthias Kooijman: Architect van MVSA Architects
  • Timo Cents: Landschapsarchitect van Arcadis Landschapsarchitectuur & stedenbouw

De presentatie is op te vragen via info@degroenestad.nl

Auteur
 
Jaar van uitgave
2018

Gemeente Rotterdam presenteert voorbeelden van innovatief groen

Op woensdag 26 september gaf Aad van Leeuwen van de gemeente Rotterdam een lezing namens De Groene Stad.  Aad van Leeuwen is ‘Objectbeheerder Groen’ van Stadsbeheer Rotterdam. In zijn presentatie heeft Aad ons rondgeleid in Rotterdam. Het accent lag natuurlijk op innovatieve groenprojecten. Hij ging in op actuele thema’s zoals hittestress, waterbestendigheid en het anticiperen op klimaatverandering. Ook stond hij stil bij de keus van nieuwe soorten bomen, heesters en planten en op de afwegingen die leidden tot de keus.

Rotterdam gaat in de komende jaren – samen met de inwoners – de stad verder vergroenen. Diversiteit kenmerkt de Rotterdamse wijken en buurten. Dat komt terug in de ambitie om groen maatwerk te leveren waardoor ‘verschillend groen’ in de stad wordt gerealiseerd. Dat is niet alleen fijn voor de Rotterdammers zelf, maar ook voor bezoekers van de stad, kleine zoogdieren, vogels en insecten. Meer verschil in het groen zorgt voor meer belevings- en natuurwaarde.

 

 

Auteur
Aad van Leeuwen
Jaar van uitgave
2018
bekijk: Gemeente Rotterdam presenteert voorbeelden van innovatief groen

Presentatie Anna Yudina op Vakbeurs Openbare Ruimte

Anna Yudina ‘Hoe architectuur te verbinden met natuur…’ 

De Groene Stad verzorgde een aantal lezingen op Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht. Op donderdag 27 september sprak Anna Yudina – schrijfster van het boek De Groene Stad – op het hoofdpodium.

Anna Yudina behandelde de rol van ontwerpers bij het integreren van natuur en architectuur.  Ze ging in op de vraag hoe natuur meer ruimte kan krijgen in onze steden. Yudina presenteerde een serie futuristische projecten van bekende architecten en ontwerpers uit de hele wereld. Ze gaf voorbeelden van hybride vormen van architectuur en natuur: hoe ontwerpers een rivier en een park integreerden in een woningencomplex. Hoe je komt tot bewoonbare bossen en tuinbouw-landschappen. En meer voorbeelden van de inventieve manier waarop architecten natuur integreren in gebouwen en de stedelijke omgeving.

De rode draad in haar visie is de verbinding buiten met binnen. Planten, bomen en heesters  worden steeds meer onderdeel van het architectuur lexicon. Verder ging Yudina in op de volgende punten.

  • Wat kun je doen met een wolkenkrabber, een onnatuurlijkste soort gebouw dat voorlopig niet uit onze steden is weg te denken?
  • Wat zijn de alternatieve plekken voor natuur in dichtbebouwde gebieden waar geen ruimte is voor traditionele parken?
  • Kan beton plantvriendelijk zijn?
  • Wat volgt er op groengevels en groendaken?
  • Kan begroeiing mobiel zijn?
  • Hoever kunnen we het concept ‘stedelijke natuur’ doortrekken? Hoe zouden we ons daarbij voelen? En hoe gaat het onze steden transformeren en, uiteindelijk, onszelf?

Na afloop van haar presentatie ging een deskundigen panel van De Groene Stad Chartaleden in op een aantal stellingen wat zorgde voor een interessante discussie.

 

Auteur
Anna Yudina
Jaar van uitgave
2018

Pamflet De Groene Stad

In het eerste pamflet van De Groene Stad komen actuele thema’s als groen en gezondheid, de economische waarde van groen, biodiversiteit, klimaat en sociale cohesie aan bod.

Een groene stad is een gezonde stad

Bent u geïnteresseerd in een exemplaar? Neem dan contact op via info@degroenestad.nl

Auteur
iVerde
Jaar van uitgave
2014
bekijk: Pamflet De Groene Stad

Groen loont met TEEB Stad – Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water

In deze brochure wordt een methode besproken om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in bestemmingsplannen, grond- en vastgoedexploitaties en ontwerpsessies met als resultaat snellere planprocessen en duurzamere keuzes en financiering van groenprojecten.

Auteur
TEEB Stad
Jaar van uitgave
2012
bekijk: Groen loont met TEEB Stad – Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water

Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap

Natuurbeheerders en ecologen hebben de afgelopen jaren de aanplant van inheemse soorten en autochtone herkomst sterk gepromoot. Dit wordt extra gevoed door de grote maatschappelijke belangstelling voor biodiversiteit en duurzaamheid. Veel genoemde argumenten voor het gebruik van inheemse soorten zijn de wens om genetisch erfgoed in stand te houden en het feit dat inheemse soorten hebben bewezen goed aangepast te zijn aan het Nederlands klimaat. Maar er zijn ook tegengeluiden. In een recent opiniestuk van een aantal internationaal bekende ecologen in het tijdschrift Nature wordt de bescherming van de eigen natuur en de voorkeur voor eigen soorten sterk gerelativeerd. De natuur verandert door klimaatverandering, overbemesting en verstedelijking zo sterk, dat de begrippen inheems en uitheems snel aan betekenis verliezen. We kunnen maar beter aanvaarden dat de natuur verandert en daar praktisch mee omgaan, aldus deze auteurs.

Auteur
Marco Hoffman
Jaar van uitgave
2011

Vaste planten in openbaar groen – Voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen

Vaste planten maken hun comeback in het openbaar groen. Ze zijn nog net zo mooi en gevarieerd als vroeger, maar tegenwoordig ook functioneel en onderhoudsarm. Dit kan door het gebruik van in de praktijk uitgeteste soorten en een uitgekiende beheerwijze. Kies voor kleur in plaats van groen, en dat voor een zelfde of lager budget. Geen ruimte voor extra openbaar groen? Verbeter de leefbaarheid van steden door de kwaliteitsimpuls van: onderhoudsarme vaste planten in het openbaar groen.

Auteur
Margareth E.C.M. Hop
Jaar van uitgave
2011
bekijk: Vaste planten in openbaar groen – Voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen

Groen Loont! – Over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen

In deze publicatie leest u aan de hand van tal van Nederlandse voorbeelden wat de economische baten van groen zijn en hoe u inkomsten kunt genereren of besparingen kunt bewerkstelligen met gebruik van groen. Want: Groen Loont!, daar zijn wij van overtuigd. Wanneer het groen als oplossing wordt ingezet – denk hierbij aan waterretentie, verbeteren van de luchtkwaliteit, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging, etc. – dan is groen een investering in plaats van een kostenpost. En doordat groen multifunctioneel is in te zetten, hoeven de uitgaven die gemoeid zijn bij de inrichting van het openbaar groen niet alleen door het groenbudget gedragen te worden, maar kan geput worden uit diverse portefeuilles binnen gemeenteland (waterbeheer, zorg en welzijn, sport en recreatie, verkeer en vervoer, klimaat en energie, bouwen en wonen, financiën en belastingen) en daarbuiten.

Zo leiden bomen en planten tot samenwerking binnen gemeentelijke afdelingen en tussen gemeenten, ontwikkelaars, bouwpartijen, de gezondheidssector, klimatologen, stedenbouwkundigen, boomkwekers, grootgroenvoorzieners en hoveniers. Dat is winst voor alle betrokken partijen.

Auteur
Tom Bade, Gerben Smid, Fred Tonneijck
Jaar van uitgave
2011
bekijk: Groen Loont! – Over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen

Een groene gezonde wijk – Inspiratie voor de praktijk

Deze brochure is bestemd voor gemeenten en GGD’en. Zij kunnen er inspiratie in vinden om met groen de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid. Groen kan worden gezien als een belangrijke randvoorwaarde voor de leefbaarheid en inrichting van de openbare ruimte. Er zijn veel mogelijkheden om een groenere leefomgeving te realiseren in en rondom de wijk. In deze brochure vindt u verschillende voorbeelden.

Auteur
Een gezamenlijke uitgave van: EMGO+ Instituut, GGD Werkgroep Groen en Gezondheid, Kenniscentrum Recreatie, Ministerie van LNV, Plant Publicity Holland
Jaar van uitgave
2010
bekijk: Een groene gezonde wijk – Inspiratie voor de praktijk

Dak en Gevelgroen

Deze brochure geeft informatie over dak- en gevelgroen, zoveel mogelijk gebasserd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen van professionals. De informatie in deze brochure is bestemd voor mensen die over dak- en gevelgroen communiceren (beleidsmedewerkers, woningbouwverenigingen, ondernemers, architecten en bouwbedrijven). Een ander onderwerp dat in deze brochure vrij uitvoerig wordt behandeld is welke beplanting het meest geschikt is voor dak- en gevelgroen.

Auteur
Margareth E.C.M. Hop
Jaar van uitgave
2010
bekijk: Dak en Gevelgroen

De kroon op het werk – Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen

In dit boek wordt stilgestaan bij het belang van een gezond klimaat voor mensen en bomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verschillende functies van bomen, de kosten van verzorging en de baten.

Bomen leggen CO2 vast en dragen op deze manier bij aan het voorkomen van het broeikaseffect. Maar bomen verbeteren niet alleen het fysieke klimaat, ze verbeteren ook het woonklimaat, het vestigingsklimaat en het gezondheidsklimaat, vooral in de stad. Omgekeerd hebben bomen ook behoefte aan het juiste klimaat om hun belangrijke klimaatfuncties te vervullen. Dat betekent dat bij de aanplant de juiste keuze moet worden gemaakt en dat ze goed moeten worden verzorgd.
In De kroon op het werk wordt duidelijk gemaakt dat bomen aangelegd en beheerd volgen het principe van de juiste boom op de juiste plaats geen kostenpost zijn. Maar dat ze, juist vanuit maatschappelijk en zeker vanuit economisch oogpunt, een prima investering zijn voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat.

Auteur
Tom Bade, Fred Tonneijck, Berend van Middendorp
Jaar van uitgave
2008
bekijk: De kroon op het werk – Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen

Bomen – Een verademing voor de stad

Uit onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het effect van bomen en andere vormen van groen op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. De brochure geeft een overzicht van de huidige kennis. De intentie is om deze kennis zo praktisch mogelijk te presenteren opdat de positieve werking van bomen beter wordt benut bij het beheersen van de luchtkwaliteit in het stedelijke gebied en bij het ontwerp van functioneel groen. Deze brochure beschrijft de achterliggende principes als basis voor meer adequate keuzes rond het beheer van bomen en struiken in steden en het ontwerp van functioneel groen. Om directe actie mogelijk te maken zijn daarnaast zo veel mogelijk concrete gegevens over de functionaliteit van verschillende boomsoorten opgenomen.

Auteur
J.A. Hiemstra, E. Schoenmaker- Van der Bijl, A.E.G. Tonneijck
Jaar van uitgave
2008
bekijk: Bomen – Een verademing voor de stad