LUBBE LISSE

Al meer dan een eeuw, is Lub­be Lis­se voor veel over­heids­in­stel­lin­gen, scho­len en vele ande­re orga­ni­sa­ties dé spe­ci­a­list als het aan­komt op het plan­ten van lang­bloei­en­de bloem­bol­len­men­gels, tegen­woor­dig in com­bi­na­tie met natuur­za­den, én vas­te plan­ten bin­nen het open­baar groen. Dank­zij de jaren­lan­ge erva­ring van het bedrijf, weet het als geen ander voor cre­a­tie­ve groen-com­­bi­­na­­ties te […]

MOBILANE

Mobi­la­ne ont­wik­kelt en levert inno­va­tie­ve groen­sys­te­men zoals kant en kla­re hagen, groe­ne daken, groe­ne wan­den en groe­ne gevels. Met ves­ti­gin­gen in de Ver­e­nigd Konink­rijk, Duits­land, Bel­gië en Zuid-Afri­­ka en een uit­ge­breid dea­ler- en agen­ten­net­werk, zijn de unie­ke kant en klaar groen­sys­te­men wereld­wijd te vin­den. Van Noord-Ame­ri­­ka tot Austra­lië, in zowel kan­toor­ge­bou­wen als in par­ti­cu­lie­re tui­nen […]

NL GREENLABEL

NL Green­la­bel staat voor een meet­baar duur­za­me leef­om­ge­ving. De orga­ni­sa­tie beschikt over instru­men­ten om de waar­de van een gebied of pro­duct voor mens en natuur inzich­te­lijk te maken. Bij de ont­wik­ke­ling van de bui­ten­ruim­te wor­den vaak ambi­ti­eu­ze doe­len op het gebied van duur­zaam­heid opge­steld. Dank­zij advies en labe­ling helpt NL Green­la­bel om deze doe­len gedu­ren­de […]

UITGEVERIJ TERRA – TERRALANNOO

Uit­ge­ve­rij Ter­ra is een toon­aan­ge­ven­de uit­ge­ve­rij van upmar­ket (geïl­lu­streer­de) titels op het gebied van kunst, foto­gra­fie, inte­ri­eur, bui­ten­le­ven, design, mode en gas­tro­no­mie. Aan Ter­ra ver­bon­den auteurs en kun­ste­naars zijn o.a. Piet Oudolf, Claus Dal­by, Modeste Her­wig, foto­gra­fen Sas­kia Boel­sums, Ray­mond Rut­ting, Sacha de Boer, desig­ners Piet Boon, Mar­cel Wol­te­rink en wereld­be­faam­de chefs zoals Alain Pas­sard […]

GEMEENTE LEIDEN

De gemeen­te Lei­den heeft cir­ca 124.294 inwo­ners en is de vier­de gemeen­te van pro­vin­cie Zuid-Hol­­land (na Rot­ter­dam, Den Haag en Zoe­ter­meer). De gemeen­te zet zich met het beleids­ak­koord; ‘samen maken we de stad: wer­kend aan een groen, soci­aal en onder­ne­mend Lei­den’; in voor een duur­za­me en groe­ne ver­ste­de­lij­king. Ga Goed helpt Lei­de­na­ren bij het maken van […]

BOOMKWEKERIJ UDENHOUT

Boom­kwe­ke­rij Uden­hout wor­telt al ruim 130 jaar in Uden­hout. Door con­ti­nue inno­va­ties te omar­men, is een toon­aan­ge­ven­de laan­bo­men­kwe­ke­rij ont­staan, waar op ruim 170 ha een omvang­rijk assor­ti­ment van park- en laan­bo­men, soli­tai­ren en meer­stam­mi­gen wordt gekweekt. Dank­zij de leem­hou­den­de zand­gron­den en een goed uit­ge­rust machi­ne­park, is ons pro­fes­si­o­neel team van cir­ca 50 mede­wer­kers in staat […]

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN

OKRA land­schaps­ar­chi­tec­ten is een toon­aan­ge­vend ont­werp­bu­reau voor land­schaps­ar­chi­tec­tuur en ste­den­bouw. In de kwart eeuw van haar bestaan heeft OKRA zich in bin­­nen- en bui­ten­land bewe­zen met waar­de­vol­le visies en ont­wer­pen voor de open­ba­re ruim­te. Ons bevlo­gen team van meer dan 35 inter­na­ti­o­na­le pro­fes­si­o­nals werkt geïn­spi­reerd samen met part­ners en opdracht­ge­vers aan prijs­win­nen­de pro­jec­ten die rich­ting geven aan de […]

STICHTING STEENBREEK

Het part­ner­schap tus­sen Stich­ting Steen­breek en Stich­ting de Groe­ne Stad is gebouwd op gedeel­de doe­len. De acti­vi­tei­ten van bei­de orga­ni­sa­ties lig­gen in elkaars ver­leng­de en waar over­lap is, wordt zo veel moge­lijk samen­ge­werkt. Stich­ting Steen­breek zet zich in om de leef­om­ge­ving te ver­groe­nen, samen met gemeen­ten, pro­vin­cies, water­schap­pen, pro­ject­ont­wik­ke­laar, woning­bouw­cor­po­ra­ties, ken­­nis- en onder­wijs­in­stel­lin­gen en ande­re […]

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research en De Groe­ne Stad wer­ken al lan­ge­re tijd samen voor het opdoen en ver­za­me­len van weten­schap­pe­lij­ke bewij­zen over de meer­waar­de van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. Daar­naast zijn weten­schap­pers van WUR regel­ma­tig als spre­ker te horen op eve­ne­men­ten van De Groe­ne Stad. Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research staat bekend als de uni­ver­si­teit […]

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alp­hen aan den Rijn ligt mid­den in het Groe­ne Hart en her­bergt ’s werelds bekend­ste boom­teelt­cen­trum, Green­port Bos­koop. Maar hier­mee pro­fi­teert nog niet iede­re bewo­ner en bezoe­ker van groen. Een groe­ner, gezon­der en aan­trek­ke­lij­ker cen­trum. Dat is wat Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn nog meer voor ogen heeft. Om dit te berei­ken is een uniek […]