Links

Een aantal organisaties heeft een duidelijke inbreng in het beleid rond groen in en om de stad. Een aantal van deze organisaties sommen wij hier op:

 • Green City
  De site waarop alle actuele informatie dat betrekking heeft op de Groene Stad wereldwijd te vinden is.
 • Colour your Life
  Colour your Life schenkt aandacht aan de functionele en maatschappelijke waarde van tuinplanten.Colour your Life geeft antwoord op de eerste tuinvragen. In één oogopslag is te zien met welke tuinklussen de consument iedere maand aan de slag kan.
 • Die Grüne Stadt
  Die Grüne Stadt is het Duitse initiatief om meer aandacht voor groen in de stedelijke omgeving te genereren.
 • Alterra
  Alterra is hét kennisinstituut voor de groene ruimte. Alterra biedt een combinatie van toegepast en wetenschappelijk onderzoek in een veelvoud van expertisevelden op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam gebruik ervan.
 • Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen
  Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen werkt aan innovaties in stedenbouw, groene grondstoffen en de landbouw. Onderwerpen waaraan gewerkt wordt zijn: stad en landbouw, stedelijk groen, groene grondstoffen, zonne-energie en life science.
 • IVN Natuur- en milieueducatie 
  IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap
 • Vereniging GDO
  GDO is een vereniging voor gemeenten die duurzame ontwikkeling willen stimuleren. De inzet van GDO is om de maatschappelijke energie te mobiliseren voor een duurzame toekomst.
 • Natuurcollege
  Het NatuurCollege ziet het als zijn missie om juist de binnenkant van duurzaamheid te agenderen en bespreekbaar te maken als wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van een duurzame samenleving.
 • IKC RO
  Het IKC RO is een initiatief van het NIROV (Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) en het ministerie van VROM (DG Ruimte) om te komen tot een informatieve dienstverlening op het gebied van de ruimtelijke ordening. De website is de internetportal voor de ruimtelijke ordening met ruime aandacht voor verwante beleidsterreinen.
 • Kindvriendelijke steden
  Het netwerk Kindvriendelijke steden is een initiatief van de VNG en Jantje Beton en heeft als doel de gemeenten leefbaarder voor kinderen te maken. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Ze sluiten hierbij aan bij het Internationale Netwerk Child Friendly Cities.
 • Landschapsbeheer Nederland
  De twaalf provinciale organisaties voor landschapsbeheer vormen samen Landschapsbeheer Nederland. Dit samenwerkingsverband streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter.
 • Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) is dé Nederlandse kennisinstelling voor praktijkonderzoek aan akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten, bijen, bloembollen, bomen, fruit, glastuinbouw en paddestoelen. PPO richt zich op co-innovaties met partners uit de verschillende landbouwsectoren, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.
 • Staatsbosbeheer
  In de missie van Staatsbosbeheer staat het werken aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier centraal. Om een blijvende relatie tussen mens en natuur te stimuleren kiezen we voor natuur die meerdere functies vervult en waarvan de mens onderdeel is.
 • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
  De VHG is de belangenbehartiger en adviseur van groene ondernemers: hoveniers, groenvoorzieners, dak- en gevelbegroeners en boomverzorgers. Ook vormt de VHG een gemeenschap, een sociëteit, waarin groen ondernemerschap tot bloei komt door contact en gedeelde interesse.
 • Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers
  De NVB is een professionele vereniging voor projectontwikkelaars. De vereniging besteedt veel aandacht aan het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van consumentenwensen, politiek en maatschappij.
 • Ymere
  Ymere is een maatschappelijke onderneming, die zich ten doel stelt om op een eigentijdse wijze tegemoet te komen aan de wensen van allerlei klanten op het terrein van wonen, woonomgeving en aan het wonen gerelateerde producten en diensten.
 • de Bomenstichting
  De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. U kunt bij de Bomenstichting terecht met vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen.