De Groene Stad Charta

Ondernemers en gemeenten tekenen voor vergroening!

De stad van de toekomst wordt gezien als de plaats waar de innovatie plaatsvindt. Tegen 2050 zal ongeveer 75% van de wereldbevolking in steden leven. Dat stelt eisen aan de leefbaarheid in de stad. Groen speelt in de stad van de toekomst een belangrijke rol. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de waarde van groen in bijvoorbeeld de verbetering van de luchtkwaliteit, het beheersen van hittestress op warme dagen en het bergen van water. Doordat er op een relatief kleiner oppervlak steeds meer functies en activiteiten moeten worden ingepast, komt het groen in de verdrukking. Dat is niet alleen nadelig voor mensen, maar ook van dieren en planten. In de stad van de toekomst zijn groen en blauw de dragers van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Om de groene kwaliteiten van onze leefomgeving te borgen is er een gezamenlijke inspanning nodig van beleidsmakers, bedrijven en burgers. ‘Vergroening’ is synoniem geworden voor het samen werken aan een gezondere leefomgeving, aan een ‘Groene Stad’. Een stad waarin gezondheid en welbevinden vanzelfsprekend is.

161028-dgs-charta-foto

De Groene Charta verbindt ondernemingen en gemeenten

Steeds meer beleidsmakers, ondernemers, politici en adviseurs profileren zich als voorvechters van de Groene Stad. Door het ondertekenen van De Groene Stad Charta, hét handvest voor de vergroening van onze steden en dorpen, maken ze hun groene ambities zichtbaar. Meer doordachte inzet van groen op pleinen in stads- en dorpscentra, meer parken, groenere bedrijfsterreinen enz. Ondertekenaars kiezen vóór vergroening ten bate van een duurzame en leefbare omgeving.

Een handtekening onder de Groene Stad Charta betekent meer dan een symbolisch groen imago. Deelnemende bedrijven, gemeenten en andere organisaties dragen het belang uit van kwaliteitsverbetering van water, bodem en lucht. Ze ondersteunen de aanleg van groene ruimtes voor recreatie, doordachte inzet van groen in stads- en dorpscentra, groenere school- en bedrijventerreinen en de aanleg van meer parken en plantsoenen. Ondertekenaars zijn actief om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan in hun omgeving.

Met een handtekening onder de Groene Stad Charta geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij duurzaam, maatschappelijk verbeterend ondernemen serieus neemt. En dat ze zich binnen én buiten hun organisaties willen inspannen voor groen als basis voor hun handelen.

Stichting De Groene Stad

De Groene Stad is bekend als kennis- en inspiratieplatform – zie www.degroenestad.nl – en van haar voorlichting en publicaties over de relatie ‘groen’ en samenleving. Ze maakt zich sterk om nieuwe inzichten, best practices en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te verspreiden onder beleidsmakers, politici, bedrijven, adviseurs enz. Via de Engelstalige site www.thegreencity.com wordt het gedachtengoed ook internationaal verspreid.

De Groene Stad Charta is een nieuw initiatief van de stichting. Ondertekenaars presenteren zich als maatschappelijk verantwoord opererende organisaties. De charta is een manifest en heeft een sterk communicatieve waarde. Binnen én buiten de organisatie. De Groene Stad stimuleert het tot stand komen van regionale netwerken. In die netwerken worden door bedrijven, instellingen en overheden ideeën en initiatieven ontwikkeld die leiden tot een groenere woon- en werkomgeving.

De Groene Stad Charta bindt ondernemingen en gemeenten aan de vergroening van onze steden!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mireille van Velde via m.vanvelde@degroenestad.nl