De Groene Agenda

De Groene Agenda

De Groene Agenda is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen.

Doel is dat ondernemers uit de sector hiermee nieuwe verdienmogelijkheden voor zichzelf kunnen creëren. De Groene Stad heeft een leidende en een faciliterende rol in dit programma. Zij brengt ondernemers in de groensector en kennisinstellingen bijeen en ondersteunt bij de ontwikkeling van de groenconcepten en verdienmodellen. De Groene Stad werkt hierbij intensief samen met Royal FloraHoland.

Van kennis naar praktijk

De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de dalende kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving een groeiend negatief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen kan een bijdrage leveren aan de oplossing van dit soort problemen. De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene Agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen.

Projecten

Van Groen naar Gezond

Het project ‘Van Groen naar Gezond’ brengt alle beschikbare kennis in kaart over de effecten van groen op mensen. Zowel kennis uit binnen- als buitenland.

 • Waarom voelen mensen zich beter als ze direct of indirect in contact met groen zijn?
 • Wat zijn de (fysieke en mentale) mechanismen daarachter?
 • Hoe kun je die benutten om het welbevinden en de gezondheid van mensen te bevorderen en de prestaties van werkenden en lerende te verbeteren?

Dit project brengt alle beschikbare binnen- en buitenlandse kennis hierover in kaart. Dit vormt in de toekomst de basis voor één of meer projecten waarin specifieke groenconcepten zullen worden ontwikkeld en gevalideerd.

In 2016 zal via het programma De Groene Agenda een NWO-onderzoeksvoorstel worden ingediend voor een meerjarig onderzoek.

Sluiten

Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten

Het project ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten’, ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen.

Het doel van dit project is:

 • Een betere benutting van de voordelen van groen.
 • Ontwikkelen van instrumenten waarmee de voordelen van groen (ecosysteemdiensten) beter kunnen worden meegewogen bij beslissingen rond ontwerp, beleid en beheer van groen.
 • Ontwikkelen van kennis waarmee boomkwekers hun sortiment kunnen ontwikkelen en vermarkten, gericht op de vervulling van specifieke functies.
 • Een betere verbinding van de deelsectoren boomkwekerij en groenbeheer om te komen tot een betere benutting van de voordelen van groen.

Sluiten

Groen voor grijs

Het project ‘Groen voor grijs’ zal de effecten van groen op kwaliteit van leven bij (beginnende) dementie in kaart brengen en kwantificeren.

Heeft groen in de wijk invloed op kwaliteit van leven bij (beginnende) dementie? En welke besparingen levert dit op in zorgkosten en medicijngebruik?

Er is wereldwijd veel kennis en ervaringen opgedaan in en rond dementietuinen. Het doel is om deze kennis te vertalen naar een innovatief groenconcept en dit groenconcept toe te passen in versteende wijken met kwetsbare ouderen in Nederland. Vervolgens volgt een kwantificering van de kosten en baten voor de ouderen, hun mantelzorgers, en de maatschappij.

Sluiten

Groene gezonde ziekenhuizen

Het project ´Groene gezonde ziekenhuizen´ brengt de invloed van groen in en om ziekenhuizen op de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers in kaart.

Wat voor effect heeft groen in en rondom ziekenhuizen op de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers?

Met een nieuw op te zetten praktijk- en leernetwerk kunnen stakeholders van elkaar leren.

 • Lees meer op de website www.groenegezondeziekenhuizen.nl

Sluiten

Planten voor een prima binnenklimaat

Het project ´planten voor een prima binnenklimaat´ is een project om de kosten en baten van groenoplossingen in gebouwen te kwantificeren zodat planten van een ‘kostenpost’ veranderen in een ‘kostenbesparing’.

Het binnenklimaat in veel gebouwen is slecht. Dit komt de gezondheid en het welzijn van de mens niet ten goede. Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van binnenklimaatproblemen.

 • Ze brengen vocht in de lucht en kunnen lucht reinigen van giftige vluchtige stoffen.
 • Ze zorgen ervoor dat er minder kunstmatige klimaatbeheersing nodig is (lagere energiekosten).
 • Ze leiden tot betere prestaties van gebruikers en minder ziekteverzuim.

Innovatieve plantsystemen

In het project ‘Planten voor een prima binnenklimaat’ meten kennisinstellingen zowel fysische parameters als het welzijn van de gebruiker over een langere periode.  De verzamelde gegevens vormen de basis voor een model waarmee kosten en baten en ook innovatieve plantsystemen verder ontwikkeld kunnen worden.

Plant als kostenbesparing

Zo ontstaat een brede en breed gedragen economische en maatschappelijke basis voor het toepassen van planten in de binnenruimte van vooral kantoren (en scholen). En zo verandert het imago van planten van ‘kostenpost’ in ‘kostenbesparing’. Hiermee krijgt de groene sector een krachtig verkoopargument van groene oplossingen voor bedrijven, kantoren en scholen in handen.

Sluiten

Groene health check

Het project ´Groene health check´ richt zich op het ontwikkelen van een tool inclusief een ruimtelijke systematiek die de meerwaarde van groen duidelijk maakt.

De tool en systematiek vormen een basis voor de verbetering van de stedelijke inrichting en het beheer en gebruik van groen. Het laat zien welke ingrepen in het groen relevant zijn voor huidige en toekomstige functies.

Sluiten

Groen optimaal laten functioneren

Het project Groen optimaal laten functioneren’ in dit project pakken onderzoekers, burgers, bedrijven, topsector T&U, gezondheidsprofessionals en lokale overheden samen op.  Zo ontstaat een onderbouwd en gedragen beeld van de bijdrage die straat-, buurt- of wijkgroen levert aan de stad. Ook ontstaat er inzicht in de ruimtelijke kansen en knelpunten om het groen optimaal te laten functioneren.

Sluiten