De meer­waar­de van een groen­dak

Groen­da­ken kleu­ren het stads­beeld in Neder­land lang­za­mer­hand steeds groe­ner. Een groen­dak — vaak een laag van vet­plant­jes — heb­ben vele voor­de­len
Toch is het nog niet voor ieder­een dui­de­lijk wat nu de meer­waar­de van een groen­dak is. Niet elk dak is geschikt voor het aan­leg­gen van een groen­dak. Het heeft een water­dich­te en wor­tel­be­sten­di­ge onder­grond nodig. Op bestaan­de daken kan je eerst een wor­tel­we­rend folie aanbrengen.Bovenop de dak­be­dek­king komt het bescherm­vlies, wat zorgt voor de bescher­ming van de dak­be­dek­king. Voor de drai­na­ge­laag kan het bes­te wor­den geko­zen voor een zoge­naam­de nop­pen­plaat.
De sub­straat­laag ver­an­kert de wor­tels van de begroei­ing en bevat water, voe­dings­stof­fen en zuur­stof. De boven­ste laag, de sedum­mix­mat­ten, kun­nen wor­den toe­ge­past op alle vlak­ke, schui­ne en hel­len­de daken tot 40 gra­den. Ver­der moet het dak bestand zijn tegen een extra belas­ting van ca. 50 kg per vier­kan­te meter, de mees­te plat­te daken zijn wel geschikt. Bij een hel­lings­hoek van meer dan 15 gra­den zijn extra voor­zie­nin­gen nodig om te voor­ko­men dat het groen­dak weg­schui­ven.
De belang­rijk­ste voor­de­len op een rij­tje:
Bescher­ming dak
Groen­da­ken bescher­men de schil van het gebouw tegen extre­me weers­om­stan­dig­he­den en tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen. Hier­door kan de levens­duur van de dak­be­dek­king ver­dub­be­len.
Bete­re warm­te­we­ring en geluids­iso­la­tie
In de zomer wer­ken groen­da­ken als hit­te­schild en in de win­ter als bescher­ming tegen de kou. Dit kan zor­gen voor aan­zien­lij­ke ener­gie­be­spa­ring. Ook dra­gen groen­da­ken bij aan het redu­ce­ren van tril­lin­gen en het absor­be­ren van geluid.
Ver­be­te­ren leef­om­ge­ving
Sedum en ander groen op de groen­da­ken nemen CO2 en fijn­stof op, waar­door de lucht­kwa­li­teit ver­be­tert. Ook biedt het groen ruim­te aan diver­se flo­ra en fau­na, wat een posi­tie­ve uit­wer­king heeft op de (ste­de­lij­ke) bio­di­ver­si­teit.
Ver­be­te­ring zon­ne­pa­ne­len ren­de­ment
Groen­da­ken en zon­ne­pa­ne­len zijn een uit­ste­ken­de com­bi­na­tie. Het koe­len­de effect van de begroei­ing heeft name­lijk een gun­sti­ge uit­wer­king op de pane­len. Dit kan zor­gen voor een ren­de­ments­ver­ho­ging van ca. 5 pro­cent. Ook wordt het ver­ou­de­rings­pro­ces van het sili­ci­um in de pane­len ver­traagd, waar­door ver­mo­gens­ver­lies pas na 10 jaar optreedt.
bron: dichtbij.nl