De kroon op het werk – Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen

In dit boek wordt stilgestaan bij het belang van een gezond klimaat voor mensen en bomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verschillende functies van bomen, de kosten van verzorging en de baten.

Bomen leggen CO2 vast en dragen op deze manier bij aan het voorkomen van het broeikaseffect. Maar bomen verbeteren niet alleen het fysieke klimaat, ze verbeteren ook het woonklimaat, het vestigingsklimaat en het gezondheidsklimaat, vooral in de stad. Omgekeerd hebben bomen ook behoefte aan het juiste klimaat om hun belangrijke klimaatfuncties te vervullen. Dat betekent dat bij de aanplant de juiste keuze moet worden gemaakt en dat ze goed moeten worden verzorgd.
In De kroon op het werk wordt duidelijk gemaakt dat bomen aangelegd en beheerd volgen het principe van de juiste boom op de juiste plaats geen kostenpost zijn. Maar dat ze, juist vanuit maatschappelijk en zeker vanuit economisch oogpunt, een prima investering zijn voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat.