Gemeenten krijgen handvatten voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

#hittestress #hogeschoolamsterdam #klimaat #klimaatbestendig

Ook wie nog tegenstribbelt als het gaat om de vraag hoezeer ‘de mens’ bijdraagt aan de veranderingen van het klimaat, zal het ermee eens zijn dat wij, waar die veranderingen wel degelijk plaatsvinden, erop voorbereid moeten zijn. Concreet betekent dat, dat iedereen die verantwoordelijkheid draagt bij de bouw, de ruimtelijke  inrichting van het land – vooral de steden – ervoor moet zorgen dat die steden klimaatbestendig zijn. Dat wil zeggen: bestand tegen droogte, hitte, maar ook zware buien. Dikwijls zal een grotere, bredere toepassing van ‘groen’ onderdeel zijn van de te treffen maatregelen.

In het Deltaprogramma 2015 hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd om er samen voor te zorgen dat Nederland in 2050 ‘zo goed mogelijk’ klimaatbestendig zal zijn. Alle betrokken overheden hebben zich ertoe verbonden om vanaf 2029 het aspect ‘klimaatbestendigheid’ onderdeel zal zijn van alle beleid en handelen.

Dat betekent dat al op zeer korte termijn (in bestuurlijke termen betekent 2020 ‘over een paar minuten’) iedereen die werkt aan de (her)inrichting van stad, openbare ruimte, stedelijk groen, de waterhuishouding, ‘klimaatbestendigheid’ een plaats moet geven in uitvoeringsplannen – misschien wel de eerste plaats. En dat betekent dan weer dat een ieder die betrokkenen is bij al deze plannen, moet beschikken over de kennis van alle relevante elementen van klimaatbestendigheid.

Gemeenten geven aan dat er behoefte bestaat aan meer kennis over hittestress en de gevolgen ervan, over technische aspecten van regen- en hittebestendige inrichting en over de ermee gemoeide kosten en baten. Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke kennis spoedig beschikbaar komt is onder leiding van het Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen, gemeenten en waterschappen, een onderzoeksteam aan het werk gegaan in het project ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. De resultaten van dat onderzoek, in de vorm van betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden en de effecten ervan op hitte- en regenbestendigheid, zijn nu beschikbaar voor gemeenten.

De vragen die de onderzoekers wilden beantwoorden hebben vooral ook betrekking op de praktische problemen waar beleidsambtenaren van gemeenten tegenaan lopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de noodzaak om in discussies met collega’s ervoor te zorgen dat het onderwerp ‘klimaatbestendigheid’ voldoende aan bod komt.

Nadere informatie: http://www.hva.nl/kc-techniek/projecten/content2/de-stad.html