• Gezondheidsraad: Meer Groen in en om de stad

  #degroenestad #gezondheidsraad

  Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om dit groen in te passen in hun plannen voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad. Zoals al langer bekend is, zijn met groene recreatie positieve gezondheidseffecten te bereiken. Nieuw zijn cijfers waaruit blijkt dat er een stijgend tekort is aan gelegenheden voor groene recreatie in de stedelijke omgeving. Dat tekort wordt alleen maar groter aangezien de bevolking verder groeit en vergrijst, waardoor meer mensen meer tijd hebben om buiten te verpozen. Volgens de Gezondheidsraad zijn er wettelijk geen beletsels om de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te breiden. De Omgevingswet biedt gemeenten in Nederland daartoe alle ruimte. Meer gezond ‘groen’ in en om de stad is volgens de raad niet alleen gezond, maar helpt ook bij de waterberging en verkoeling bij hittegolven. De publicatie Gezond groen in en om de stad (nr. 2017/05) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.

 • Duurzame Dinsdag en de Groenprijs!

  #Duurzame Dinsdag #VHG Groenprijs

  De eerste dinsdag van september staat al jaren bekend als Duurzame Dinsdag.

  Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Duurzame Dinsdag heeft hiermee als doel het kabinet te stimuleren duurzame ideeën en initiatieven te faciliteren en initiatiefnemers de mogelijkheid te geven om via deze weg het initiatief of idee een impuls te geven.

  Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen. De VHG Groenprijs zal worden uitgereikt aan een idee of initiatief dat groen naar de buurt brengt.

  De duurzame initiatieven en ideeën van de betrokkenen, leden en volgers van de Groene Stad mogen  niet ontbreken in deze verzameling. Ook deze initiatieven worden gepresenteerd tijdens Duurzame Dinsdag aan het kabinet.

  Meedoen aan Duurzame Dinsdag is heel eenvoudig voor initiatiefnemers. Inschrijven kan gemakkelijk via het online formulier op de website. Tot 15 juni is het mogelijk om in te schrijven.

  Voor meer informatie over Duurzame Dinsdag zie  www.duurzamedinsdag.nl.

 • Seminar ‘de groene, gezonde wijk’

  #de groene stad #gezonde wijken

  Een groene omgeving is goed voor onze gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijke onderzoek. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan de luchtkwaliteit, sociale contacten nemen toe als de buurt groener is en we bewegen en sporten graag in de natuur. De uitdaging voor de komende decennia is die kennis te vertalen naar de inrichting van de groene openbare ruimte. Dit seminar brengt kennis bij elkaar over dat vraagstuk; hoe ziet een groene, gezonde wijk eruit als we die nu zouden willen ontwerpen? Deze kennis is relevant voor stedelijke herinrichtsprojecten, maar ook voor bouw van nieuwe woonwijken. Verschillende onderzoekers zullen hun nieuwste onderzoeksresultaten presenteren en Niek Roozen, landschapsarchitect en grondlegger van het concept Groene Stad, zal daarna de discussie leiden waarin we antwoord willen krijgen op de vraag hoe we dit vertalen naar die groene, gezonde wijk van de toekomst en welke kennis daarvoor nog ontbreekt. Daarbij zal een link met de Floriade 2022 en de nieuwe wijk Almere-Floriade (na 2022) niet ontbreken.

  Aeres Hogeschool

   

  Datum:   4 mei 2017
  Tijd:         12.30 – 17.00 uur
  Locatie:   Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18, Almere

  Aanmelden kan via:

  https://www.aeres.nl/hogeschool/agenda/20170504seminargroenegezondewijk

   

 • Wetenschap en praktijk komen samen op Groene Poort over klimaatverandering

  #groene poort #groene stad #klimaatverandering

  Dinsdag 18 april vond in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort weer een Groene Poortbijeenkomst plaats. Deze keer was de bijeenkomst gewijd aan groen en klimaatverandering. Peter Kuipers Munneke, weerpresentator bij de NOS en polair meteoroloog (glacioloog), belichtte de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Vervolgens toonden landschapsarchitecten en hoveniers enkele inspirerende voorbeelden van groene klimaatrobuuste gebiedsinrichtingen.

  Kuipers Munneke legde uit waarom het klimaat verandert en wat ons te wachten staat. “Scenario’s van het KNMI laten zien dat we in de toekomst jaarlijks zo’n 60% meer dagen met behoorlijk veel regen kunnen verwachten. Dat geldt ook voor de temperatuur: er zullen meer dagen zijn met hittestress. Groen kan zeker helpen om de gevolgen daarvan op te vangen. “Het zou goed zijn als we steden meer op een bos laten lijken. Grote en kleine groene oplossingen zorgen voor meer infiltratie, temperatuurdemping enzovoorts. En dan heb ik het nog niet eens over andere effecten van groen zoals fijnstofopname en waardestijging van onroerend goed.” Steden klimaatadaptief inrichten is volgens de wetenschapper een goede zaak, maar niet genoeg. “We moeten de verdere opwarming van de aarde tegengaan door onze CO2-uitstoot te verminderen. Daarom pleit ik voor ‘re-use, reduce & recycle’.”

  Praktijkvoorbeelden
  Na deze confronterende presentatie lieten enkele landschapsarchitecten en hoveniers zien al volop met groene klimaatrobuuste gebiedsinrichtingen bezig te zijn. Zij presenteerden inspirerende voorbeelden van openbare tuinen met aandacht voor biodiversiteit, wateropvang, energie, hergebruik van materialen en een duurzaamheidsvisie voor de langere termijn.

  Boodschap aan het kabinet
  VHG-directeur Egbert Roozen vindt deze Groene Poortbijeenkomst een goede gelegenheid om het belang van groen en de behoefte aan een coördinerend bewindspersoon op dit gebied weer eens onder de aandacht te brengen. “Iedereen ziet het belang van groen. Een gecoördineerde, landelijke aanpak van het Deltaplan Groen is naar ons idee noodzakelijk voor de groene, gezonde steden van de toekomst. Dat willen we graag meegeven aan de deelnemers in de kabinetsformatie.”

  Over Groene Poort
  Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het najaar van 2017. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

 • Waar of niet waar? Kunnen bomen een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit?

  Waar of niet waar? Kunnen bomen een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit? Een expert aan het woord. Jelle Hiemstra van Wageningen University & Research  (Wageningen Plant Research)

  De Groene Stad bepleit altijd dat een gezonde, leefbare en mooie stad juist veel bomen moet planten. Nu verschenen er onlangs een aantal artikelen met als kop dat bomen een negatief effect kunnen hebben de luchtkwaliteit. Tijd om een expert aan het woord te laten. Jelle Hiemstra van Wageningen University & Research (Wageningen Plant Research):

  “Het negatieve effect waarop gedoeld wordt is het zogenaamde groene tunnel effect. Als een straat omzoomd is door grote bomen waarvan de kronen elkaar raken ontstaat een soort groene tunnel. Hierdoor wordt de verversing van de lucht in de straat door uitwisseling met de omgeving sterk beperkt. Als gevolg blijven uitlaatgassen onder dat kronendak hangen wat in straten met veel verkeer tot hoge concentraties luchtverontreiniging kan leiden. In straten zonder beplanting wordt die verontreiniging als het ware “verdund” met schonere lucht uit de omgeving waardoor de concentraties op straatniveau veel minder hoog oplopen. Aan het wegnemen van de verontreiniging wordt dus in dergelijke gevallen niets gedaan, het wordt slechts afgevoerd en verdund.

  Bomen (en andere vormen van groen) daarentegen filteren altijd (ook bij die “groene tunnels”) een deel van de gasvormige verontreiniging en van het fijnstof uit de lucht. En hoewel dit slechts een (zeer) beperkt effect is ten opzichte van het totale niveau van verontreiniging dragen ze dus wel bij aan het wegvangen van (een deel) van de verontreiniging. Daarnaast dragen bomen bij aan vele andere functies. Ze hebben een positieve invloed op het welzijn en welbevinden van bewoners van de stad, verbeteren het klimaat in de stad (gaan het hitte-eiland effect tegen), dragen bij aan de waterberging, ondersteunen de biodiversiteit, verfraaien de omgeving, verhogen de waarde van onroerend goed en verbeteren het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.

  Daarom is de aanwezigheid van voldoende en goed functionerend groen onmisbaar voor een gezonde en duurzame stad. Bomen langs straten zijn daarvan een essentieel onderdeel. Voorwaarde is wel dat de groene infrastructuur zo wordt vormgegeven (geen aaneengesloten kronendak, maar ruimte tussen de bomen, en liefst soorten met (half)open kronen) dat mogelijke negatieve effecten zoals het groene tunnel effect zo veel mogelijk worden beperkt. Tevens is het van belang dat de bomen zo worden geplaatst dat ze gezond oud kunnen worden omdat volwassen bomen veel groter effect hebben dan jonge pas geplante bomen. Essentieel bij het gezond oud kunnen worden is enerzijds de keuze van soorten die zijn aangepast zijn aan de standplaats en de functies die van de betreffende bomen verwacht worden, en anderzijds voldoende en goede groeiruimte ook ondergronds.

  Momenteel wordt in het PPS-koepelprogramma Groen voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving, een initiatief van Stichting De Groene Stad, Royal FloraHolland, en Wageningen Universiteit & Research binnen de Groene Agenda, samen met onderzoekers van verschillende instituten en universiteiten gewerkt aan een serie FactSheets waarin de baten van groen rond de thema’s Wonen, Werken, Leren en Herstellen zo concreet mogelijk in beeld worden gebracht. Daarnaast worden de baten van bomen in de stad verder in detail uitgewerkt in een PPS die zich richt op de Ecosysteemdiensten van Bomen en andere vormen van groen in de stad. Daarbij is ook aandacht voor de eventuele negatieve effecten van bomen. Einddoel is om te komen tot een betere benutting van de (potentiele) baten van bomen en andere vormen van groen in de stad. “

  Meer informatie hierover kunt u vinden op:

  PPS-Koepel Groen voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving via Joop Spijker (Wageningen Environmental Research (Alterra)) en PPS Ecosysteemdiensten van boomkwekerijgewassen over de waarde van bomen en groen in de stad via Jelle Hiemstra (Wageningen Plant Research).

   

 • Studiedag: Bomen en de nieuwe Wet natuurbescherming

  #biodiversiteit #bomensichting #natuurbescherming #wet natuurbescherming

  Op 1 januari jl. is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de bescherming van de natuur zoals dat was opgenomen in onder meer de Boswet. Op enkele punten wijzigt de systematiek. Wat zijn de veranderingen in de regelgeving voor bomen? Om iedereen die te maken heeft of krijgt met de nieuwe regels te informeren, organiseren de Bomenstichting en Kenniscentrum IPC Groene Ruimte gezamenlijk een studiedag. De studiedag is bedoeld voor provinciale en gemeentelijke beleidsmedewerkers, boombeheerders, boomspecialisten en andere geïnteresseerden.

  Programma

  09.30 – 10.00 uur

  Ontvangst met koffie en thee

  10.00 – 10.15 uur  

  Welkom en opening door Gerrit-Jan van Prooijen, boomtechnisch adviseur en bestuurslid Bomenstichting

  10.15 – 11.00 uur    

  De nieuwe Wet natuurbescherming: Wat verandert er ten opzichte van oude wetgeving en wat betekent dit voor de relatie tussen boom en fauna?

  Spreker: Rob Borst, senior adviseur natural resource management & rural development IPC Groene Ruimte

  11.00 – 11.30 uur       

  Pauze

  11.30 – 12.15 uur  

  Beschermingsmogelijkheden voor boom, bos en landschap op basis van de Wet natuurbescherming; welke ruimte krijgen gemeenten onder de nieuwe wet om bomen in het buitengebied te beschermen en hoe gaan provincies om met het kapverbod en de ontheffing van de herbeplantingsplicht?

  Spreker: Jeroen Bouw, projectleider Natuurbeschermingswet Provincie Gelderland, Implementatie Wet natuurbescherming

  12.15 – 13.30 uur

  Lunchpauze en bezoek infomarkt (flora & faunavoorzieningen in relatie tot bomen)

  13.30 – 14.45 uur      

  Belangenafweging veiligheid en natuurwaarden in/om bomen en excursie met praktijkcasus waarin boombescherming en behoud biodiversiteit elkaar versterken

  14.45 – 15.00 uur    

  Plenaire afsluiting

  15.00 uur    

  Borrel

   

  Deze boeiende en leerzame studiedag vindt plaats op:

  Dinsdag 14 februari a.s. op IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35 in Arnhem.

  De kosten voor deelname zijn € 125,- , aanmelden kan via de website IPC Groene Ruimte.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bomenstichting, info@bomenstichting.nl of 020-3306008.

   

 • Beter in het Groen

  #Beter in het groen #gezondheid

  Via de Beter in het Groen-zoeker kan men zoeken waar in de buurt er iets in het groen te doen is: wandelen, tuinieren enzovoorts. Beter in het Groen zorgt ervoor dat het aanbod van zorg, sport, bewegen en welzijn in een groene omgeving beter vindbaar is. Het draagt bij aan meer activiteit van mensen in het groen, met alle positieve effecten die daarbij horen. Denk aan minder stress, meer bewegen en ontmoeten.

  Op heel veel plaatsen in Nederland zijn activiteiten en voorzieningen die stimuleren dat mensen meer in een natuurlijke omgeving zijn. Zo zijn er wandelgroepen onder begeleiding, natuurbeheergroepen, activerende belevingstuinen, zorg(moes)tuinen enzovoorts. Voor al het aanbod op dit vlak is Beter in het Groen-zoeker ontwikkeld. De zoeker helpt ook om aanbieders van gezonde activiteiten en voorzieningen in het groen hun doelgroep beter te laten bereiken.

  Buiten zijn in de natuur is gezond! Activiteiten die je helpen gezond te blijven of gezonder te worden.

  Van wekelijkse wandelgroepen en buiten-sportlessen tot kindertherapie en re-integratie in het groen. Allemaal in een natuurlijke omgeving. In een natuurgebied of juist dicht bij huis.

  Het aanbod in de Beter in het Groen-zoeker helpt mensen hun gezondheid te verbeteren. Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het aan- of afwezig zijn van ziekte. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin (Factsheet Positieve gezondheid ZonMw).

  http://www.beterinhetgroen.nl/

 • Gemeenten krijgen handvatten voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

  #hittestress #hogeschoolamsterdam #klimaat #klimaatbestendig

  Ook wie nog tegenstribbelt als het gaat om de vraag hoezeer ‘de mens’ bijdraagt aan de veranderingen van het klimaat, zal het ermee eens zijn dat wij, waar die veranderingen wel degelijk plaatsvinden, erop voorbereid moeten zijn. Concreet betekent dat, dat iedereen die verantwoordelijkheid draagt bij de bouw, de ruimtelijke  inrichting van het land – vooral de steden – ervoor moet zorgen dat die steden klimaatbestendig zijn. Dat wil zeggen: bestand tegen droogte, hitte, maar ook zware buien. Dikwijls zal een grotere, bredere toepassing van ‘groen’ onderdeel zijn van de te treffen maatregelen.

  In het Deltaprogramma 2015 hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd om er samen voor te zorgen dat Nederland in 2050 ‘zo goed mogelijk’ klimaatbestendig zal zijn. Alle betrokken overheden hebben zich ertoe verbonden om vanaf 2029 het aspect ‘klimaatbestendigheid’ onderdeel zal zijn van alle beleid en handelen.

  Dat betekent dat al op zeer korte termijn (in bestuurlijke termen betekent 2020 ‘over een paar minuten’) iedereen die werkt aan de (her)inrichting van stad, openbare ruimte, stedelijk groen, de waterhuishouding, ‘klimaatbestendigheid’ een plaats moet geven in uitvoeringsplannen – misschien wel de eerste plaats. En dat betekent dan weer dat een ieder die betrokkenen is bij al deze plannen, moet beschikken over de kennis van alle relevante elementen van klimaatbestendigheid.

  Gemeenten geven aan dat er behoefte bestaat aan meer kennis over hittestress en de gevolgen ervan, over technische aspecten van regen- en hittebestendige inrichting en over de ermee gemoeide kosten en baten. Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke kennis spoedig beschikbaar komt is onder leiding van het Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen, gemeenten en waterschappen, een onderzoeksteam aan het werk gegaan in het project ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. De resultaten van dat onderzoek, in de vorm van betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden en de effecten ervan op hitte- en regenbestendigheid, zijn nu beschikbaar voor gemeenten.

  De vragen die de onderzoekers wilden beantwoorden hebben vooral ook betrekking op de praktische problemen waar beleidsambtenaren van gemeenten tegenaan lopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de noodzaak om in discussies met collega’s ervoor te zorgen dat het onderwerp ‘klimaatbestendigheid’ voldoende aan bod komt.

  Nadere informatie: http://www.hva.nl/kc-techniek/projecten/content2/de-stad.html

   

 • Flats maken plaats voor park in krimpstad Hoensbroek

  #Groene investeringen #parken

  Op de plek van een aantal gesloopte portiekflats en een schoolgebouw in Hoensbroek is een nieuw park verrezen. Het Aldenhofpark is in overleg met de bewoners ontworpen door Bureau B+B. Het ontwerp is gebaseerd op de bijzondere Zuid-Limburgse geologie.

  De flats en school waren leeg komen te staan als gevolg van de krimp van Hoensbroek. De transformatie naar een park is geleidelijk verlopen. Tijdens ateliersessies aan het begin van het planproces konden omwonenden meedenken. De wensen en ideeën die hieruit voortkwamen zijn meegenomen in het ontwerp. ‘Groen en dorps’ waren de sleutelwoorden, meldt Bureau B+B.

  In de ‘aardkorst’ van het park zitten verticale breuken, waardoor sommige delen omhoog schuiven en andere omlaag. Zo ontstaan terrassen, of scheggen. Het bestaande hoogteverschil in het park wordt versterkt door kunstmatige scheggen met wisselende hoogtes. De scheggen creëren verschillende ruimtes voor uiteenlopende functies. Dwars door het park lopen doorgaande fietspaden.

  In het park zijn zoveel mogelijk hergebruikte materialen toegepast. De klinkers komen uit een straat uit de buurt. De hekken om het schoolplein zijn gemaakt van balkonhekken van gesloopte woningen.

  Regenwater kan eenvoudig in de bodem infiltreren, aldus Bureau B+B. In het geval van een overschot aan water komt dit terecht in een waterpartij op het laagste punt van het park. In het geval van extreme wateroverlast zit er in de vijver een overstort naar het riool.

  Waardevolle bomen zijn behouden, voor de nieuwe beplanting is gekozen voor inheemse soorten. Tijdens het transformatieproces is er onder meer een bijenhotel gebouwd. Dit was zo’n succes, dat is besloten om het park in te zaaien met bloemen en planten die aantrekkelijk zijn voor bijen.

  Het park wordt afgebakend door een rij levensloopbestendige woningen en een wijkgebouw. In het wijkgebouw zit onder andere een basisschool en een kinderdagverblijf. Het schoolplein ligt aan de voorkant van het gebouw en is direct verbonden met het park.

  De doorgaande weg die vroeger voor het gebouw langsliep is opgeheven. Het gebouw heeft ook twee afsluitbare binnenhoven. Hier bevinden zich de entrees en de buitenruimte van het kinderdagverblijf.

  Bron: architectenweb.nl

 • Vervallen parkeergarage in Rotterdam wordt parktuin

  #groene gebouwen #Groene oplossing #rotterdam

  Een vervallen parkeergarage vlak bij het Centraal Station van Rotterdam is helemaal ingepakt in een groene wand en wordt omringd door een fraaie parktuin.
  Twee jaar geleden stond de vervallen parkeergarage van het Rotterdamse Weenapoint op de nominatie om gesloopt te worden. In opdracht van de Maarsen Groep ontwikkelde Van Mourik Architecten uit Den Haag een duurzaam garage-renovatieplan als onderdeel van het aangrenzende, prestigieuze nieuwbouwproject First Rotterdam, pal tegenover het Centraal Station.

  Door herindeling van de garage, een ingreep in de gevel en nieuwe signalering wordt de garage onderdeel van de binnentuin, worden de toegangen geaccentueerd en wordt een heldere logistiek bereikt. De gevel van de garage wordt voorzien van plantenmodules die als ringen rondom de garage worden gemonteerd. Op de begane grond wordt de fietsenstalling verplaatst en vergroot t.b.v. de nieuwbouw. Met deze eenvoudige ingrepen krijgt de parkeergarage een nieuwe toekomst en vormt de basis voor de groene binnentuin. Het resultaat is een parkeergarage die geheel omarmd wordt door levend groen.

  Parktuin

  Er is een fraaie parktuin aangelegd naar ontwerp van Atelier Loos & van Vliet. Zorgvuldig ontworpen betonnen zitranden, leiden auto’s naar de parkeergarage en voetgangers vanuit de garage, naar de kantoren rondom de binnentuin. Sommige zitranden zijn hoger en bieden mogelijkheden om te genieten in de zon. Warm grijs beton van de zitrand past bij de horizontale belijning van de parkeergarage en contrasteert met de diep bruine kleur van de bakstenen gebruikt voor de bestrating. De binnentuin is beplant met groepen van wit en geel bloeiende vaste planten en siergrassen. De geselecteerde planten zijn gedurende het hele jaar door attractief.

  bron: cgconcept.be